Links en nuttige adressen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid

De Vlaamse overheid is bevoegd voor het regelgevend kader inzake private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest. De arbeidsrechtelijke aspecten in verband met uitzendarbeid behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, met name de federale minister bevoegd voor de werkgelegenheid en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op hun website vindt je meer info en adressen (na taalkeuze, klik op "Metagids van A tot Z") over topics zoals: terbeschikkingstelling van werknemers, tijdelijke arbeid, uitzendarbeid, detachering van werknemers enz.

Met vragen over die arbeidsreglementering en de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten kan je terecht bij de regionale directie van het Toezicht op de Sociale Wetten van het ambtsgebied waarbinnen je onderneming of woonplaats gelegen is.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid
Blerotstraat 1, 1070 Brussel
Tel. 02 233 41 11
Fax. 02 233 44 88
Contact: http://www.werk.belgie.be/default.aspx?id=80
Contact Externe directies Toezicht op de Sociale Wetten: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552
Website: http://www.werk.belgie.be

Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten

Dit Fonds komt tussen voor de werknemers/uitzendkrachten in geval van insolvabiliteit van het uitzendbureaus. Bij het indienen van een erkenningsaanvraag dient de aanvrager het bewijs te leveren dat hij een waarborg heeft betaald aan dit Sociaal Fonds.

Uitzendbureaus moeten een borgsom storten van 25.000 EUR voor rekening van het Sociaal Fonds. Een tweede schijf van 50.000 EUR moet worden betaald uiterlijk 30 dagen na het verkrijgen van een erkenning.

Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
Havenlaan 86 c bus 302, 1000 Brussel
Tel. 02 203 60 95
Fax. 02 203 42 68
E-mail: info@fondsinterim.be
Website: http://www.fondsinterim.be

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en Ontvangkantoor der belastingen

Bij het indienen van een erkenningsaanvraag dient de aanvrager een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor te leggen waaruit blijkt dat de aanvrager/het bureau als werkgever geen enkele schuld heeft bij die instelling. De RSZ levert ofwel een attest van niet-inschrijving (geen personeel in België in dienst), ofwel van de stand van zaken in verband met de betaalde bijdragen (personeel in dienst).

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel
Personeel in dienst: directie van de inningsdienst, 02 509 20 51 (attest C450)
Geen personeel in België in dienst: directie identificatie, 02 509 27 62 (attest van niet-inschrijving)
Website: http://www.rsz.fgov.be

 

Bij het indienen van een erkenningsaanvraag dient de aanvrager een attest van de ontvanger der belastingen voor te leggen waaruit blijkt dat de aanvrager/het bureau op het ogenblik van zijn aanvraag geen belasting, van welke aard ook, is verschuldigd.

Dit attest wordt afgeleverd door de ontvanger der directe belastingen (dus niet de BTW-administratie) in de regio waar je onderneming gevestigd is. Het attest is bij die diensten gekend als "attest 276 C2”. Indien je de aanvraag indient namens een rechtspersoon of vereniging die pas recent werd opgericht (minder dan 6 maanden voor het indienen van de erkenningsaanvraag) moet je dit attest niet aan het dossier toevoegen.

Je kan het voor je regio bevoegde kantoor vinden op de website 'Wegwijzer doorheen de fiscale diensten'.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij het indienen van een erkenningsaanvraag dient de aanvrager aan te geven of hij al dan niet houder is van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens van kandidaat-werknemers, en of hiervan aangifte werd gedaan bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hoogstraat 139, 1000 Brussel
Tel. 02 213 85 40
Fax 02 213 85 65
E-mail: commission@privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be

De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

Een vraag? Voor eerstelijnshulp: +32 (0)2 213 85 98

Voor bemiddeling bevoegde diensten in het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap:

Bevoegde dienst in het Waalse Gewest:
Ministère de la Région wallonne
Direction générale opérationnelle économie, emploi et recherche
Place de la Wallonie, 1, 5100 NAMUR
Tél. : 081/33 43 43
Fax. : 081/33.38.88
E-mail: ariane.bogaerts@spw.wallonie.be
Website: http://emploi.wallonie.be/home/emploi/agences-de-placement.html

Bevoegde dienst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel: 02 204 13 48 of 02 204 26 06
Fax: 02 204 15.29
E-mail: werk.eco@mbhg.irisnet.be
Website: http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/agences-d-emploi-privees

Bevoegde dienst in de Duitstalige Gemeenschap:
Abteilung Unterricht, Ausbildung und Beschäftigung
Stephanie Rauss
Gospertstraße 1
4700 Eupen
Tel: 087/596 494
Fax: 087/556 475
E-mail: stephanie.rauss@dgov.be
Website: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-274/5241_read-34548/

Beroepsfederatie:

FEDERGON
Havenlaan 86 c bus 302, 1000 Brussel
Tel.: 02 203 38 03
Fax.: 02 203 42 68
E-mail: info@federgon.be
Website: http://www.federgon.be

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08