Je erkenning overdragen

Onder bepaalde voorwaarden kan de erkenning worden overgedragen. Wanneer bijvoorbeeld iemand/een bedrijf met een erkenning in eigen naam na verloop van tijd zijn uitzendactiviteiten onder brengt in een (andere) rechtspersoon kan de procedure tot overdracht gevolgd worden.

Het uitzendbureau moet de overdracht van een verleende erkenning elektronisch of schriftelijk melden aan de Dienst Economische Migratie en Regulering van het Departement Werk en Sociale Economie, uiterlijk tien dagen na de overdracht.

Bij deze melding worden de volgende gegevens gevoegd:

  1. als de overnemer een rechtspersoon is, de statuten of een kopie ervan;
  2. als de overnemer een natuurlijke persoon is, de naam en adresgegevens van de natuurlijke persoon die gemachtigd is het bureau tegenover derden te verbinden en het in rechte te vertegenwoordigen;
  3. een of meer attesten van goed zedelijk gedrag van de zaakvoerder(s) en de gemachtigde(n) van het bureau;
  4. het curriculum vitae en de documenten die aantonen dat voldaan is aan de voorwaarden van professionele deskundigheid, vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering;
  5. een attest van de ontvanger van de belastingen, waaruit blijkt dat de overnemer geen belasting, boeten of interesten, ongeacht de aard ervan, is verschuldigd;
  6. een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waaruit blijkt dat de overnemer geen achterstallige bijdragen, boeten of interesten verschuldigd is;
  7. in voorkomend geval de gegevens met betrekking tot de gewijzigde kapitaalstructuur;
  8. het bewijs dat de overnemer geen achterstallige bedragen, boeten of interesten verschuldigd is aan de fondsen voor bestaanszekerheid;
  9. het bewijs dat de overnemer een waarborg heeft betaald aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Uitzendkrachten;

Klik hier voor meer info en adressen met betrekking tot de als bijlage toe te voegen documenten.

Ontvangst van je melding zal schriftelijk bevestigd worden. Indien het dossier volledig is, zal het zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen bezorgd worden aan de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten. Indien er nog elementen in het dossier ontbreken of onduidelijkheden zijn, zullen we die eerst opvragen. Enkel volledige dossiers worden voorgelegd aan de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten.

Er kan, na advies van de Adviescommissie, beslist worden dat het bureau alsnog een nieuwe erkenningsaanvraag moet indienen. 

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08