Stap 8: Als bijlage aan deze aanvraag toe te voegen documenten

Als bijlage aan deze aanvraag toe te voegen documenten

(Zie Aanvraagformulier rubriek 8)

BIJLAGEN DIE JE AAN JE DOSSIER MOET TOEVOEGEN:

Bijlage 1: Als het een rechtspersoon betreft, de (gecoördineerde) statuten. Uit het maatschappelijk doel zoals omschreven in de statuten dient te blijken dat de activiteit uit de exploitatie van een uitzendbureau bestaat.

Deze documenten kan je bekomen bij je notaris. Een gewone kopie volstaat.
Het dient te gaan om de getekende statuten, een ontwerp volstaat niet.
Indien er bij de bestuurders van de vennootschap één of meer rechtspersonen zijn, dienen ook daarvan de statuten te worden toegevoegd.

Bijlage 2: één of meer attesten van goed zedelijk gedrag van de zaakvoerder(s)en de gemachtigde(n) van het bureau.

Dit document kan je bekomen bij het gemeentebestuur (politiecommissariaat) van je woonplaats. In Nederland gaat het om de "verklaring omtrent het gedrag".

Bijlage 3: Het Curriculum Vitae en de documenten die aantonen dat er voldaan is aan de voorwaarden van professionele deskundigheid,vermeld in stap 4.

Elke professioneel verantwoordelijke dient het bewijs te leveren aan voormelde voorwaarden te voldoen. Dit doet hij/zij door een CV en stavingstukken (bv: kopies van diploma’s, tewerkstellingsattesten, statuten, contracten, ...) aan het dossier toe te voegen.

Bijlage 4: Een attest van de ontvanger der belastingen waaruit blijkt dat de aanvrager, op het ogenblik dat hij zijn aanvraag doet, geen achterstallige belasting, boeten of interesten, ongeacht de aard ervan, is verschuldigd.
Bureaus/personen uit het buitenland moeten één of meerdere attesten aan hun dossier toevoegen van de gelijkwaardige dienst(en) in hun land. 
 

Dit attest wordt afgeleverd door de ontvanger der directe belastingen (dus niet de BTW-administratie) in de regio waar je onderneming gevestigd is. Indien je de aanvraag indient namens  een rechtspersoon of vereniging die pas recent werd opgericht (minder dan 6 maanden voor het indienen van de erkenningsaanvraag) moet je dit attest niet aan het dossier toevoegen.

Je kan het voor je regio bevoegde kantoor vinden op de website 'Wegwijzer doorheen de fiscale diensten'.

Een buitenlands bureau dat reeds (andere) activiteiten in België uitvoert vermeldt als gemeente 1000 Brussel. Voor een buitenlandse bureau dat tot op het ogenblik van de erkenningsaanvraag geen activiteiten in België heeft uitgevoerd, volstaat het dit schriftelijk te verklaren op een aan het dossier toegevoegde bijlage.

Bijlage 5: Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de aanvrager, op het ogenblik dat hij zijn aanvraag indient, geen achterstallige bijdragen, boeten of interesten verschuldigd is.

Je kan deze attesten aanvragen via de website van de RSZ: https://www.rsz.fgov.be/nl.

Je kan deze attesten eveneens aanvragen via de post:
Indien je bij de RSZ ingeschreven bent als werkgever kan je dit attest bekomen bij:
RSZ,
Directie van de inningsdienst,
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel,
Tel. 02 509 20 51.
Het attest is bij die dienst gekend als "attest C450”.

Indien je bij de RSZ niet bent ingeschreven als werkgever is dit attest te bekomen bij:
RSZ
Directie identificatie,
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel,
02 509 27 62.
Het attest is bij die dienst gekend als "attest van niet-inschrijving".

Indien je de aanvraag indient namens een rechtspersoon of vereniging die pas recent werd opgericht (minder dan 6 maanden voor het indienen van de erkenningsaanvraag) moet je dit attest niet aan het dossier toevoegen.

Bureaus/personen uit het buitenland moeten één of meerdere attesten aan hun dossier toevoegen van de gelijkwaardige dienst(en) in hun land (bv. voor Nederland: de belastingdienst). Indien deze buitenlandse bureaus reeds (andere) activiteiten in België uitvoerden, moeten zij daarnaast ook één van de 2 hiervoor genoemde attesten van de Belgische RSZ voorleggen. Indien deze buitenlandse bureaus tot op het ogenblik van het indienen van de erkenningsaanvraag nog nooit activiteiten in België uitvoerden volstaat het dit schriftelijk te verklaren op een aan het dossier toegevoegde bijlage.

Opgelet, een verklaring van een sociaal secretariaat over de RSZ-toestand van de aanvrager vervangt dit RSZ-attest niet.

Bijlage 6: Het bewijs dat geen achterstallige bedragen, boeten of interesten verschuldigd zijn aan de fondsen voor bestaanszekerheid.

Bijlage 7: Het bewijs dat de aanvrager een waarborg heeft betaald aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor Uitzendkrachten..

Een bureau dat uitzendactiviteiten wenst uit te oefenen moet een attest voorleggen dat het voldoet aan haar verplichtingen ten opzichte van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Die verplichtingen zijn geregeld bij CAO. Het Fonds komt onder meer tussen voor de werknemers ingeval van insolvabiliteit van het uitzendbureau.

De verplichting houdt in dat het uitzendbureau een borgsom voor rekening van het Sociaal Fonds moet storten van 75.000 EUR. Eén derde van dit totaal (25.000 EUR.) moet worden gestort bij het indienen van de erkenningsaanvraag. Na storting van dat bedrag ontvangt de aanvrager van het Sociaal Fonds een attest dat moet worden toegevoegd aan het aanvraagdossier. Indien het uitzendbureau vervolgens een erkenning van het Vlaamse Gewest bekomt, dient binnen de dertig dagen volgend op de datum van de erkenning nog het resterende bedrag 50.000 EUR gestort te worden.

Indien het bureau geen erkenning als uitzendbureau verkrijgt, indien het afziet van de verdere erkenningsprocedure, kan het bij het Sociaal Fonds een aanvraag indienen met het oog op de terugstorting van de bovengenoemde som van 25.000 EUR.

Een uitzendbureau dat geen zetel in België heeft en dat in zijn thuisland een financiële waarborg van een gelijkwaardig bedrag (75.000 EUR) kan aantonen, moet in principe niet opnieuw een financiële waarborg betalen aan het Sociaal Fonds. Deze gelijkwaardigheid dient op een omstandige manier met originele documenten te worden aangetoond aan het Fonds. Het bureau zal dan een attest ontvangen waarin dit wordt bevestigd en waarmee het bureau de erkenning kan bekomen.

Voor meer info kan je terecht op de website van het Fonds, of het Fonds contacteren:

Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
site Tour & Taxis
Havenlaan 86c bus 302
1000 Brussel
Tel. 02 203 60 95
Fax 02 203 42 68

e-mail: info@sfu-fsi.be
website: http://www.fondsinterim.be

Bijlage 8: Een lijst met de exploitatie zetel(s) van het uitzendbureau

 

Vorige stap | Volgende stap

Naar stap:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08