Erkenning van uitzendbureaus

Een uitzendbureau is een onderneming waarvan de activiteit erin bestaat uitzendkrachten in dienst te nemen om hen ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op de uitvoering van een tijdelijke arbeid.

Uitzend is een vorm van private arbeidsbemiddeling. Private arbeidsbemiddelaars zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaars kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder dat ze een erkenning moeten aanvragen. Enkel voor het verrichten van uitzendactiviteiten is een erkenning als uitzendbureau vereist.

De verplichting om over een erkenning te beschikken geldt voor alle uitzendbureaus die uitzendactiviteiten willen verrichten in het Vlaamse Gewest. Zo blijft de sector doorzichtig en is controle mogelijk. Hier vind je een ‘stap voor stap’ toelichting voor het indienen van je eerste erkenningsaanvraag.

Het uitzendbureau dient een borgsom van 75.000 EUR te storten aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Eén derde van dit totaal (25.000 EUR.) moet worden gestort bij het indienen van de erkenningsaanvraag.

Bij de uitoefening van hun activiteiten in het Vlaamse Gewest moeten uitzendbureaus een aantal voorwaarden naleven. Deze verplichtingen beogen in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers, maar ze beogen evenzeer een voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector. De verplichtingen vind je hier.

 

Reglementering private arbeidsbemiddeling

De mogelijkheden en voorwaarden voor private arbeidsbemiddeling worden geregeld door de verschillende bestuursniveaus elk vanuit hun eigen bevoegdheid:

  • De arbeidsrechtelijke aspecten in verband met uitzendarbeid behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid.  Verwijzingen naar de betrokken federale diensten vind je op de adressenpagina in www.werk.belgie.be;   
  • De Vlaamse overheid is bevoegd voor het regelgevend kader inzake private arbeidsbemiddeling;  
    Aan de basis van de reglementering in het kader van private arbeidsbemiddeling ligt het IAO-Verdrag nr.181 van 19 juni 1997 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, door België geratificeerd op 8 juni 2004 en door het Vlaamse parlement goedgekeurd op 17 juli 2000.
Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08