Betaald educatief verlof - verplichting van de werknemer

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

 1. Informeren of de opleiding erkend is
    
 2. Getuigschriften van inschrijving en nauwgezetheid zo snel mogelijk bezorgen aan de werkgever.
    
 3. Verwittigen van werkgever bij opgave

 


 

1: Informeren of de opleiding erkend is

Als werknemer moet u zich bij de opleidingsinstelling informeren of de opleiding die u wil volgen recht geeft op educatief verlof. De opleidingsinstelling is dan verplicht u een "getuigschrift van regelmatige inschrijving" voor educatief verlof te bezorgen. De opleidingsinstelling mag dit getuigschrift echter enkel uitreiken als de opleiding erkend is binnen het stelsel van het betaald educatief verlof.
  

2: Getuigschriften van inschrijving en nauwgezetheid zo snel mogelijk bezorgen aan de werkgever

 • U bezorgt dit inschrijvingsbewijs aan de werkgever ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar; dit kan met een aangetekende brief ofwel tegen ontvangstbewijs.
    
  In geval van laattijdige inschrijving na 31 oktober of in geval u van werkgever verandert, moet u de aanvraag voor educatief verlof indienen ten laatste binnen de 15 dagen vanaf de inschrijving of van de verandering van werkgever.
    
  Volgt u een opleiding basiseducatie of een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs, en u bent niet in het bezit van een diploma (hoger) secundair onderwijs,  dan is een hoger maximum aantal uren van toepassing. U vult dan een verklaring op eer in dat u nog geen diploma (hoger) secundair onderwijs bezit en geeft dit aan de werkgever.
    
 • Het opnemen van het verlof wordt in onderlinge overeenstemming tussen werkgever en werknemer vastgelegd, volgens de regels van de planning.
    
 • U vraagt ook, onmiddellijk na het verstrijken van iedere aanwezigheidsperiode (trimester of periode van 3 maand), de getuigschriften van nauwgezetheid op bij de onderwijsinstelling en bezorgt deze aan de werkgever. Opdat de werkgever het dossier tijdig zou kunnen indienen en de nauwgezetheid zou kunnen opvolgen, heeft u er ook alle belang bij hem deze getuigschriften zo snel mogelijk te bezorgen. Zolang u het getuigschrift van nauwgezetheid van een voorbije periode niet aan uw werkgever heeft bezorgd, kan hij u het verdere gebruik van het betaald educatief verlof weigeren.
    

Sanctie bij onvoldoende nauwgezetheid : schorsing van het recht

Wie meer dan 10 % ongewettigd afwezig was, verliest het recht op educatief verlof voor een periode van 6 maanden. Deze periode vangt aan :

 • op het einde van de cursussen als ze minder dan 3 maanden duren ;
 • op het einde van de periode van 3 maanden tijdens dewelke de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld als de cursussen langer dan 3 maanden duren, zonder echter bij wijze van schooljaar te zijn georganiseerd ;
 • op het einde van het schoolkwartaal tijdens hetwelk de ongewettigde afwezigheid werd vastgesteld als de cursussen bij wijze van schooljaar zijn georganiseerd.

De nauwgezetheid wordt gecontroleerd aan de hand van de trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid die aan de werkgever werden overgemaakt. Een afwezigheid tijdens de opleiding is enkel gewettigd om volgende redenen :

 • medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont ;
 • staking van het openbaar vervoer
 • staking of ziekte van de leraar ;
 • sluiting van de onderwijsinstelling ;
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter ;
 • om beroepsredenen op basis van een werkgeversattest door de werknemer afgeleverd aan de school (werkstaten)
 • klein verlet.

Opgelet: iedere wettiging van afwezigheid moet tijdig worden medegedeeld aan de onderwijsinstelling volgens het reglement van de onderwijsinstelling. Laattijdige wettigingen kunnen niet worden aanvaard.

Let op: bij modulair onderwijs wordt het getuigschrift van nauwgezetheid afgeleverd per module en per driemaandelijkse periode vanaf de start. Zo zal voor een module die begint 1 september en eindigt 31 januari er een 1ste getuigschrift zijn van september tot eind november en een 2de getuigschrift van begin december tot eind januari. Meer dan 10% ongewettigde afwezigheid op één getuigschrift leidt tot een schorsing!
  

3: Verwittigen van werkgever bij opgave

Bij voortijdig stopzetten van de opleiding, moet u de werkgever verwittigen binnen de 5 dagen die op de stopzetting volgen. U verliest het recht op educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving van deze stopzetting; het aantal rechtgevende verlofuren wordt bepaald op basis van de werkelijk gevolgde lesuren voor de stopzetting van de lessen.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)