Betaald Educatief Verlof - veelgestelde vragen

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

 1. Wat is een “variabel” uurrooster?
 2. Heb ik recht op betaald educatief verlof als weekendwerker?
 3. Ik heb mijn aanvraag te laat ingediend bij mijn werkgever. Verlies ik mijn recht op betaald educatief verlof?
 4. Mijn werkgever weigert betaald educatief verlof toe te staan. Welke stappen kan ik ondernemen?
 5. Ik volg een opleiding in afstandsonderwijs. Kom ik in aanmerking voor BEV?
 6. Hoeveel uren BEV kan ik maximaal per dag opnemen?
 7. Hebben de jaarlijkse maxima BEV betrekking op een kalenderjaar of op een schooljaar?
 8. De begindatum en de einddatum van mijn opleiding vallen in een verschillend schooljaar. Wat met de toekenning van het recht?
 9. Ik volg verschillende modules of opleidingen binnen één schooljaar. Heb ik voor elke opleiding of module recht op het maximum aantal uren betaald educatief verlof?
 10. Mag ik als werknemer betaald educatief verlof opnemen tijdens een schoolvakantie (wanneer er dus geen les gegeven wordt)?
 11. Moet de opleiding die ik wens te volgen verband houden met mijn huidige job?
 12. Ik volgde eerder al een opleiding en was geslaagd maar ik zou deze opleiding graag nog eens overdoen (opfrissen). Heb ik daarvoor recht op BEV?
 13. Kan ik nog BEV opnemen tijdens mijn opzegperiode?
 14. Worden afwezigheden in de lessen van mijn maximumrecht verminderd?
 15. Hoe dien ik mijn afwezigheden door de school te laten wettigen?
 16. Kunnen getuigschriften van nauwgezetheid na afloop van de opleiding nog worden gewijzigd?
 17. Hoe wordt de ongewettigde afwezigheid berekend voor de bepaling van een eventuele schorsing?
 18. Mag ik de verschillende gevolgde opleidingen of modules van een opleiding samenvoegen om het percentage ongewettigde afwezigheden te bepalen?
 19. Moet ik als werkgever alle trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid opsturen of volstaat één getuigschrift met daarop een overzicht van alle trimesters?
 20. De aanvraag tot terugbetaling werd door de werkgever opgestuurd na de uiterste datum van indiening (dit is 31 december 2016 voor dossiers van het schooljaar 2015-2016). Kan de werkgever hier nog iets aan doen?
 21. Is betaald educatief verlof combineerbaar met opleidingscheques?

 1. Wat is een “variabel” uurrooster?

Een “variabel” uurrooster is door de werknemer op voorhand niet gekend. De te presteren uren worden bekendgemaakt door mededeling van een werkrooster. Over een bepaalde periode wordt een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd. Let op: een cyclisch weerkerend uurrooster is vast!

naar boven
 

 1. Heb ik recht op betaald educatief verlof als weekendwerker?

Weekendwerkers (op basis van de wet van 17.03.1987) worden beschouwd als voltijdse werknemers en hebben onder de gewone voorwaarden recht op betaald educatief verlof.
Je kan alleen tijdens de weekends BEV opnemen (alleen dan moet je werken) en slechts tussen de begin- en einddatum van de opleiding. Als je bijvoorbeeld een opleiding van een week volgt (van maandag tot en met vrijdag) dan kan je geen gebruik maken van BEV omdat begin- en einddatum verstreken zijn voor je verlof kan nemen.

naar boven
 

 1. Ik heb mijn aanvraag te laat ingediend bij mijn werkgever. Verlies ik mijn recht op betaald educatief verlof?

Volgens de regelgeving moet de aanvraag (overhandiging inschrijvingsattest) uiterlijk tegen 31 oktober ingediend zijn voor opleidingen met betrekking tot een normaal schooljaar. In geval van laattijdige inschrijving nà 31 oktober of bij inschrijving voor een opleiding die aanvangt nà 31 oktober, of in geval van verandering van werkgever tijdens een zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever.
Bij het niet respecteren van die indieningtermijnen kan uw werkgever het aantal uren betaald educatief verlof beperken in functie van de laattijdige verwittiging. Bovendien dient u zich dan te schikken naar de reeds opgemaakte planning in het bedrijf.

naar boven
 

 1. Mijn werkgever weigert betaald educatief verlof toe te staan. Welke stappen kan ik ondernemen?

Zorg dat je de aanvraag indient op de voorgeschreven wijze en binnen de gestelde termijn: dien de aanvraag in met het getuigschrift van regelmatige inschrijving door middel van een aangetekend schrijven of door het getuigschrift te overhandigen tegen ontvangstbewijs en doe dit voor 31 oktober (of binnen de 15 dagen na inschrijving als jij of de opleiding start na 31 oktober)Informeer of de werkgever vertrouwd is met de wettelijke bepalingen omtrent het educatief verlof en verwijs hem eventueel door naar de publicatie hierover of naar de website van het betaald educatief verlof op www.werk.be

Meent u aan alle voorwaarden te voldoen en blijft hij weigeren betaald educatief verlof toe te staan dan kan u laten bemiddelen door de vakbondsafvaardiging (indien voorzien binnen het bedrijf). Tenslotte kan u de regionale afdeling van de Directie Toezicht op de Sociale Wetten contacteren en vragen om tussen te komen.

naar boven
 

 1. Ik volg een opleiding in afstandsonderwijs. Kom ik in aanmerking voor BEV?

Afstandsonderwijs geeft geen recht op BEV vermits de wetgeving BEV gebaseerd is op aanwezigheid in de lessen. Alleen eventuele contacturen (dit zijn verplichte aanwezigheidsmomenten in de school) kunnen recht geven op BEV indien ze deel uitmaken van een opleiding die tot de wettelijk vastgelegde opleidingscategorieën behoort én voor zover het over minstens 32 contacturen per schooljaar gaat.

naar boven
 

 1. Hoeveel uren BEV kan ik maximaal per dag opnemen?

Het BEV mag opgenomen worden in dagen, halve dagen, uren of gedeelten van uren maar kan per dag niet meer bedragen dan het aantal uren dat de werknemer normaal zou moeten presteren.

naar boven
 

 1. Hebben de jaarlijkse maxima BEV betrekking op een kalenderjaar of op een schooljaar?

Het recht op BEV wordt toegekend per schooljaar, d.w.z. de periode van 01/09 tot en met 31/08. De jaarlijkse maxima zijn van toepassing ongeacht het aantal modules of opleidingen die men tijdens dat schooljaar volgt.

naar boven
 

 1. De begindatum en de einddatum van mijn opleiding vallen in een verschillend schooljaar. Wat met de toekenning van het recht?

U heeft recht op hetzelfde aantal uren betaald educatief verlof als wanneer de opleiding binnen één schooljaar zou vallen. U heeft dus bij de start van het tweede schooljaar niet opnieuw recht op het maximum.

naar boven
 

 1. Ik volg verschillende modules of opleidingen binnen één schooljaar. Heb ik voor elke opleiding of module recht op het maximum aantal uren betaald educatief verlof?

Nee, het maximum aantal uren betaald educatief verlof ligt vast per schooljaar, ongeacht hoeveel opleidingen of modules binnen deze periode gevolgd worden.

naar boven
 

 1. Mag ik als werknemer betaald educatief verlof opnemen tijdens een schoolvakantie (wanneer er dus geen les gegeven wordt)?

BEV mag ook opgenomen worden op niet-lesdagen of tijdens de tussentijdse schoolvakanties zolang het BEV maar tussen begin- en einddatum van de opleiding opgenomen wordt.

naar boven
 

 1. Moet de opleiding die ik wens te volgen verband houden met mijn huidige job?

Er hoeft geen verband te bestaan tussen de opleiding die een werknemer volgt en de huidige beroepssituatie van de werknemer.

naar boven
 

 1. Ik volgde eerder al een opleiding en was geslaagd maar ik zou deze opleiding graag nog eens overdoen (opfrissen). Heb ik daarvoor recht op BEV?

Er kan geen gebruik gemaakt worden van betaald educatief verlof voor het volgen van een opleiding waarvoor men eerder al was geslaagd. 

naar boven
 

 1. Kan ik nog BEV opnemen tijdens mijn opzegperiode?

Tijdens de opzegperiode kan de werknemer verder gebruik maken van zijn recht op BEV. De opname van BEV verlengt de opzegtermijn echter niet. Bij ontslag met vrijstelling van prestaties kan geen recht op BEV uitgeoefend worden.

naar boven
 

 1. Worden afwezigheden in de lessen van mijn maximumrecht verminderd?

Het recht wordt bepaald op basis van de effectief gevolgde lesuren (de afwezigheden zijn dus reeds verminderd) en vervolgens beperkt tot het maximum. Bij deeltijdsen wordt het recht ook nog herleid in functie van de tewerkstellingsbreuk.

naar boven
 

 1. Hoe dien ik mijn afwezigheden door de school te laten wettigen?

Afwezigheden mag de school enkel wettigen op basis van de nodige attesten of verklaringen (doktersattest, verklaring van de werkgever enz.). Deze dienen onverwijld en in elk geval voor het einde van de lesperiode aan het studentensecretariaat bezorgd te worden.

naar boven
 

 1. Kunnen getuigschriften van nauwgezetheid na afloop van een lesperiode nog worden gewijzigd?

Na het afleveren van de getuigschriften op het einde van een lesperiode mogen geen gegevens worden bijgevoegd of gewijzigd. Wijzigingen aan de aanwezigheidsuren kunnen na afleveren van het getuigschrift van nauwgezetheid niet meer worden aanvaard, tenzij de onderwijsinstelling uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het aanpassen van de (foutieve) gegevens. De onderwijsinstelling dient dan een nieuw getuigschrift op te maken met vermelding “correctie” en de reden voor de correctie.

naar boven
 

 1. Hoe wordt de ongewettigde afwezigheid berekend voor de bepaling van een eventuele schorsing?

Voor elke gevolgde module of opleiding wordt per trimester een getuigschrift van nauwgezetheid afgeleverd door de school. Per attest (dus per module of opleiding, en per trimester) wordt gekeken of het aantal uren ongewettigde afwezigheid niet meer dan 10% bedraagt van het aantal werkelijk gegeven cursusuren in dat trimester. Is er sprake van een schorsing dan verliest de werknemer het recht op BEV gedurende een periode van 6 maanden en dit voor alle opleidingen die tijdens deze schorsingsperiode gevolgd worden.

naar boven
 

 1. Mag ik de verschillende gevolgde opleidingen of modules van een opleiding samenvoegen om het percentage ongewettigde afwezigheden te bepalen?

Nee, een te grote ongewettigde afwezigheid tijdens een trimester voor één opleiding of één module leidt tot schorsing.

naar boven
 

 1. Moet ik als werkgever alle trimestriële getuigschriften van nauwgezetheid opsturen of volstaat één getuigschrift met daarop een overzicht van alle trimesters?

Dit overzichtsgetuigschrift volstaat voor het indienen van een terugbetalingsdossier bij onze dienst, op voorwaarde dat alle aanwezigheidsuren per trimester daarop apart weergegeven worden en niet globaal voor de ganse opleiding. Het is echter aangewezen om tijdens het schooljaar trimestriële getuigschriften te eisen zodat een eventuele schorsingsperiode omwille van teveel ongewettigde afwezigheid tijdig kan opgespoord worden. 

naar boven
 

 1. De aanvraag tot terugbetaling werd door de werkgever opgestuurd na de uiterste datum van indiening (dit is 31 december 2016 voor dossiers van het schooljaar 2015-2016). Kan de werkgever hier nog iets aan doen?

Enkel als je kunt bewijzen dat je de volledige aanvraag (gezamenlijke schuldvordering, individuele steekkaarten voor elke werknemer + de getuigschriften van inschrijving en nauwgezetheid van de werknemer) tot het bekomen van de terugbetaling wel degelijk binnen de vastgelegde termijn verstuurde, kan de negatieve beslissing herzien worden. Een aangetekende zending wordt als voldoende bewijs geaccepteerd.

naar boven

21.  Is betaald educatief verlof combineerbaar met opleidingscheques?

Betaald educatief verlof en opleidingscheques kunnen gecombineerd worden. Je kan de opleiding die je volgt met betaald educatief verlof dus ook betalen met opleidingscheques.

naar boven

 

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)