Betaald educatief verlof - planning van het verlof

Het betaald educatief verlof is een recht voor de werknemer: de werkgever kan bijgevolg niet weigeren, maar de planning van het verlof moet in overleg met de werkgever gebeuren. Dit is een federale bevoegdheid.

Alle aanvragen voor verlof moeten ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar ingediend worden.

Het betaald educatief verlof wordt op het vlak van de onderneming gepland door de ondernemingsraad of, bij ontstentenis hiervan, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging van de onderneming, of bij ontstentenis hiervan, in gemeenschappelijk overleg tussen de werkgever en de werknemers.

  • In de ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid  van meer dan 10 % van het totaal aantal werknemers ; ten minste één werknemer moet de toestemming krijgen om afwezig te zijn.
      
  • In de ondernemingen die 20 tot  50 werknemers tewerkstellen, kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid van meer dan 10 % van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen ; ten minste één werknemer per functie moet de toestemming krijgen om afwezig te zijn.
      
  • In de ondernemingen die meer dan 50 werknemers tewerkstellen, kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid van meer dan 10 %  van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen, met dien verstande dat ten minste één werknemer per functie de toestemming moet krijgen om wegens die reden afwezig te zijn en op voorwaarde dat de ondernemingsraad vooraf heeft vastgesteld wat onder "dezelfde functie" moet worden verstaan.
      

Deze planningsregels gelden enkel voor gelijktijdige afwezigheden,  niet voor alternerende. In geval van blijvende onenigheid worden de geschillen  voorgelegd aan het Toezicht op de Sociale Wetten (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg), die een beslissing zal nemen wanneer haar verzoeningsopdracht mislukt.

Opgelet!

Denk eraan dat het verlof moet opgenomen worden tussen de datum van de aanvang van de opleiding, of de eerste effectieve aanwezigheid bij laattijdige inschrijving, en de datum van het laatste examen van de eerste zittijd. In geval van een tweede zittijd wordt de periode verlengd tot en met het laatste examen van de tweede zittijd waaraan betrokkene deelneemt.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)