Afleveren van getuigschriften voor gevolgde opleidingen

De verplichtingen van de organisatoren zijn terug te vinden in artikel 21 van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.

Dit artikel bepaalt dat de organisatoren (opleidingsinstellingen, onderwijsinrichtingen) verplicht zijn een getuigschrift van inschrijving aan de werknemers uit te reiken, alsook getuigschriften van nauwgezetheid. De getuigschriften moeten binnen de hieronder gestelde termijnen worden uitgereikt. Het model van deze getuigschriften werd bij ministerieel besluit vastgelegd. Hetzelfde model wordt gebruikt om verschillende documenten te maken, namelijk:

 • bij de aanvang van het schooljaar: het getuigschrift van inschrijving
 • na het verstrijken van elke lesperiode:  de getuigschriften van nauwgezetheid

De organisatoren van opleidingen die erkend zijn voor betaald educatief verlof krijgen op verzoek de af te leveren getuigschriften elektronisch toegestuurd : educatiefverlof@vlaanderen.be

Termijn voor het afleveren aan de cursist

Het is belangrijk dat de onderwijsinstellingen de reglementair opgelegde termijnen naleven. Om het terugvorderingsdossier tijdig te kunnen indienen bij onze diensten zijn de werkgevers immers ook aan een termijn gebonden. De uiterste indientermijn is steeds 31/12 volgend op het einde van het betrokken schooljaar. Onderwijsinstellingen die zich niet houden aan de termijnen zouden dan ook in gebreke kunnen worden gesteld. 

Getuigschrift regelmatige inschrijving

Getuigschrift nauwgezetheid: na verloop van ieder schoolkwartaal of na verstrijken van elke lesperiode van 3 maand

Getuigschrift van deelname aan de 2de examenzittijd

Binnen 20 dagen na aanvang opleiding
Laattijdige inschrijving: binnen 8 dagen na inschrijving

Binnen 8 dagen na einde betrokken periode

Binnen 8 dagen na einde 1ste examenzittijd

  

Periode waarvoor het getuigschrift van nauwgezetheid moet opgesteld worden:

 • Als een opleiding bij wijze van schooljaar georganiseerd wordt dan is dit per schoolkwartaal (1ste/2de/3de)

 • Als de opleiding niet bij wijze van schooljaar georganiseerd wordt (bijvoorbeeld modulair) en langer dan 3 maanden duurt dan is dit per drie maanden vanaf de aanvang van de opleiding

 • Als de opleiding niet bij wijze van schooljaar georganiseerd wordt en maximum 3 maanden duurt dan is dit voor de ganse opleiding

 

Vermeldingen op het getuigschrift:

Categorie beroepsopleiding/algemene opleiding: dit volgt uit de indeling gegeven in de reglementering betaald educatief verlof (artikel 109 §1 of §2 van de herstelwet van 22 januari 1985).

 

Extra vermeldingen:

 • Bij een erkenning door de erkenningscommissie moet het erkenningsnummer vermeld worden.

 • Bij een erkenning door het paritair comité wordt het nummer van paritair comité en de datum van erkenning vermeld.

 • Bij een algemene opleiding wordt het identificatienummer dat toegekend werd door het team betaald educatief verlof vermeld.

 

Tabel met de cursusuren van de opleiding:

Theoretisch aantal cursusuren (vak a):

 • minimum 32 u : opleidingen die minder lesuren omvatten komen niet in aanmerking voor educatief verlof (uitgezonderd mentoropleidingen)

 • aantal lesuren dat de cursist op jaarbasis moet bijwonen

 • alleen contacturen - geen stages, zelfstudie enz

Vrijstelling:

 • het aantal lesuren waarvoor de cursist is vrijgesteld staat in vak b
 • het aantal lesuren dat nog gevolgd moet worden staat in vak c

De uren die niet worden gevolgd door laattijdige inschrijving staan in vak d 

 

Uurrooster van de gevolgde cursussen:

 • Lesdagen (vaste dag of datum) en uren waarop de opleiding gegeven wordt.
 • Begindatum van de opleiding en de datum van het laatste examen van de 1e zittijd of de einddatum van de opleiding indien er geen examens zijn.

 

Tabel aan-/afwezigheden cursist:

 • Theoretisch aantal cursusuren : cursusuren gepland voor de betrokken periode

 • Werkelijk gegeven uren : kan afwijken van theoretisch aantal door feestdagen of door het afgelasten van lessen omwille van onvoorziene omstandigheden

 • Aanwezigheid: geregistreerde uren aanwezigheid in de lessen

 • Gewettigde afwezigheid:
  [*]    ziekte cursist of familielid onder hetzelfde dak wonend mits medisch attest
  [*]    staking openbaar vervoer
  [*]    staking of ziekte leraar
  [*]    sluiting onderwijsinstelling
  [*]    uitzonderlijke weersomstandigheden
  [*]    arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door verklaring van de werkgever
  [*]    klein verlet
 • Ongewettigde afwezigheid :
  [*]    afwezigheden van de cursist waarvoor geen geldige wettiging is 

Opgelet: iedere wettiging van afwezigheid moet tijdig worden medegedeeld aan de onderwijsinstelling volgens het reglement van de onderwijsinstelling. Laattijdige wettigingen kunnen niet worden aanvaard.

Stopzetten van de opleiding:

Datum waarop de cursist aan de organisator het stopzetten van de opleiding meedeelt of vanaf wanneer geen enkele les meer werd bijgewoond.

 

Ondertekening en datum:

 • originele stempel van de organisator
 • originele handtekening van een gemachtigde van de onderwijsinstelling
 • datum van het opstellen van het getuigschrift (bij het getuigschrift van nauwgezetheid kan dit slechts na afloop van de betrokken periode zijn!)

 

Verbetering van getuigschriften:

Na het afleveren van de getuigschriften mogen geen gegevens worden bijgevoegd of gewijzigd. Wijzigingen aan de aanwezigheidsuren kunnen na afleveren van het getuigschrift van nauwgezetheid niet meer worden aanvaard, tenzij de onderwijsinstelling uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het aanpassen van de (foutieve) gegevens. De onderwijsinstelling dient dan een nieuw getuigschrift op te maken met vermelding “correctie” en de reden voor de correctie.

 

Getuigschrift tweede zittijd

 • 1° getuigschrift: mededeling van 2e zittijd voor de cursist
 • 2° getuigschrift: bevestiging van effectieve deelname aan de 2e zittijd en data van afleggen examens

 

 

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)