Beroepsopleidingen die recht geven

 • Het volwassenenonderwijs (vroegere onderwijs voor sociale promotie) georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap op het lager en hoger secundair niveau van het technisch- en beroepsonderwijs én op niveau van het hoger beroepsonderwijs. Lijst van opleidingen in het volwassenenonderwijs 2018-2019 (xlsx / 0.04 MB). Bepaalde opleidingen werden uitgesloten bij KB van 27 augustus 1993. Deze worden niet weergegeven in de lijst. Uitgesloten modules worden in het rood aangeduid in de kolom opmerkingen van de desbetreffende opleiding.
    
 • Het deeltijds kunstonderwijs, enkel de volgende opleidingen behorende tot de hogere secundaire cyclus of de hogere cyclus: architectuurtekenen, industriële kunst, reclamekunst, toegepaste grafiek. Lijst van opleidingen in het deeltijds kunstonderwijs 2018-2019 (xlsx / 0.02 MB).
    
 • De opleidingen in het hoger onderwijs die leiden naar de graad van bachelor of master (ook aanvullend) en die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs. De opleidingen die maximum éénmaal per week overdag worden gegeven kunnen door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt. Lijst van opleidingen in het hoger onderwijs 2018-2019 (xlsx / 0.04 MB)Opgelet! De manier waarop de opleiding georganiseerd wordt, werd niet opgenomen in de lijst. Cursisten dienen steeds na te gaan of de opleiding aan bovenvermelde voorwaarden voldoet opdat aanspraak gemaakt kan worden op betaald educatief verlof. Ook schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s komen in aanmerking mits voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden, maar worden niet weergegeven in de lijst.                                                                                                                                     
 • De voortdurende vorming in de middenstand: de ondernemerschapstrajecten. De opleidingen zijn gericht op de uitoefening van verschillende zelfstandige beroepen. Lijst van opleidingen bij Syntra 2018-2019 (xlsx / 0.03 MB). Bepaalde opleidingen werden uitgesloten bij KB van 27 augustus 1993. Deze worden niet weergegeven in de lijst.
    
 • De opleidingen in de landbouwsector, meer bepaald de opleidingen van het type A,B en C bedoeld bij de regelingen met betrekking tot de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn.
  Lijst van opleidingen in de landbouw_type A en type B (xlsx / 0.01 MB).
  Lijst van opleidingen in de landbouw_type C (xlsx / 0.01 MB).
   
 • De opleidingen georganiseerd door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB) die op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB staan. VDAB knelpuntopleidingen (xlsx / 0.02 MB)Opgelet! De opleidingen vermeld in deze lijst zijn voornamelijk bedoeld voor werkzoekenden en zijn niet noodzakelijk ook toegankelijk voor werkenden. Meer informatie omtrent het precieze aanbod voor werknemers vindt u op de website van de VDAB.
    
 • De middenjury: de werknemer die zich inschrijft voor de examens van de examencommissie van de Vlaamse gemeenschap (of via examencontract voor het behalen van een diploma in het hoger onderwijs) heeft recht op het equivalent van driemaal de wekelijkse arbeidsduur.        
    
 • De sectorale opleidingen erkend door een beslissing van het bevoegde paritair comité. De organisatie kan worden toevertrouwd aan een opleidingsinstelling of aan een onderneming. Op de getuigschriften van de organisator moet het nummer van het paritair comité en de datum van de beslissing van het paritair comité vermeld worden.
    
 • De opleidingen erkend door de erkenningscommissie. Op de getuigschriften van de organisator moet het erkenningsnummer vermeld worden. Lijst van beroepsopleidingen erkend door de Vlaamse erkenningscommissie betaald educatief verlof 2018-2019 (xlsx / 0.06 MB).
    
 • Het afleggen van een examen georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties: de deelname aan een dergelijk examen geeft recht op 8 uren educatief verlof, op te nemen op de dag van het examen van certificering van verworven competenties. Lijst van ervaringsbewijzen 2018 (xlsx / 0.02 MB).
    
 • De opleidingen tot mentor die in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering voor mentors. Deze opleidingen mogen minder dan 32 lesuren omvatten. Lijst van mentoropleidingen (xlsx / 0.03 MB). Opgelet! Deze lijst is niet limitatief. Bij twijfel contacteer de bevoegde dienst.

 

Voor het volgen van opleidingen die voorbereiden op knelpuntberoepen of die leiden naar een eerste diploma (hoger) secundair onderwijs kan een verhoogd aantal uur toegekend worden. Het gaat daarbij steeds om opleidingen die tot een van de hierboven vermelde erkende beroepsopleidingen moeten behoren. Knelpuntberoepen zijn in het groen aangeduid in de lijsten, opleidingen die leiden naar een eerste diploma (hoger) secundair onderwijs in het geel. Lees meer hierover in de rubriek “duur van het verlof

Bovenvermelde lijsten van opleidingen betreffen voornamelijk opleidingen georganiseerd in de Vlaamse gemeenschap. De lijsten worden regelmatig aangepast. Voor opleidingen georganiseerd of erkend in de andere gewesten dient contact opgenomen te worden met de bevoegde dienst:

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussel Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel. : 02/204 16 30
e-mail : bev@gob.irisnet.be(link sends e-mail)

 

Waals Gewest:
SPW-DG06
Direction des Politiques transversales Région/Communauté
CEP
Place de Wallonie 1 (bâtiment II)
5100 Jambes
Tél. : 081/33 44 27
e-mail : conge.education.paye@spw.wallonie.be

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)