Betaald educatief verlof - duur van het verlof

Opgelet:
Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het "Vlaams opleidingsverlof" in plaats van het "betaald educatief verlof".

De werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn normaal loon, op het werk afwezig te zijn gedurende een aantal uren dat overeenstemt met dat van de gevolgde cursussen, dit aantal uren is echter elk schooljaar begrensd. Enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. 

Jaarlijkse plafonds

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en
opleidingsuren niet samenvallen
Maxima Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO *
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 100 180
Algemene opleiding 80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding 100 180
Academische bachelor of master 120 180

 

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en opleidingsuren samenvallen Maxima Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO *
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) 120 180
Algemene opleiding 80 /
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding 120 180

 

Specifieke plafonds met of zonder samenvallen
van opleidingsuren en werkuren
Maxima Maxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO *
Taalopleiding 80 /
Taalopleiding + andere beroepsopleiding 100 180

*Vanaf 1 september 2012 hebben de werknemers recht op max. 180u betaald educatief verlof, indien zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie volgen. Meer hierover bij “info over het verhoogd maximum van 180 uren

  

Specifieke gevallen

Examen Middenjury/Examencontract diploma hoger onderwijs Driemaal de wekelijkse arbeidsduur
Examen van certificering van verworven competenties 8 uren, op de dag van het examen

In afwijking van het gewone systeem bezorgt de werknemer in deze gevallen aan de werkgever:

 • een bewijs van inschrijving voor de examens
 • een bewijs van deelname (met vermelding data van de afgelegde examens)

  

verhoogd maximum van 180 uren

Het maximum aantal uren dat kan worden toegekend per schooljaar wordt verhoogd tot 180u voor:

 • opleidingen die erkend zijn in het kader van educatief verlof en voorbereiden op knelpuntberoepen
 • opleidingen uit het volwassenenonderwijs die leiden naar een 1ste diploma (hoger) secundair onderwijs
 • opleidingen basiseducatie voor werknemers die nog geen diploma (hoger) secundair onderwijs hebben
    

Opleidingen die voorbereiden op knelpuntberoepen

Onder knelpuntberoep wordt verstaan de beroepen die jaarlijks worden bepaald in het kader van de werkloosheidsreglementering. De opleiding moet gestart worden in een jaar waarin ze (door RVA tot en met het schooljaar 2016-2017 en door VDAB vanaf het schooljaar 2017-2018) als knelpuntberoep werd bepaald en geeft recht op max. 180u tot het einde van de cyclus. De referentielijst knelpuntberoepen wordt jaarlijks herbekeken.

VDAB Knelpuntberoepenlijst 2018 (pdf)

De opleidingen die leiden tot de uitoefening van een knelpuntberoep moeten deel uitmaken van de volgende categorieën, die in de wetgeving voorzien zijn voor de toekenning van educatief verlof:

 1. het onderwijs voor sociale promotie
 2. het deeltijds kunstonderwijs
 3. het hoger onderwijs
 4. de voortdurende vorming in de middenstand
 5. de opleidingen in de landbouw
 6. de opleidingen georganiseerd door de gewestelijke dienst voor beroepsopleiding
 7. de opleidingen die door de erkenningscommissie goedgekeurd worden
 8. de opleidingen die door een Paritair Comité goedgekeurd worden

De opleidingen die uitgesloten werden binnen voormelde categorieën, blijven uitgesloten.

Om na te gaan of een opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep en dus recht geeft op het verhoogde maximum van 180u per jaar, ga je als volgt tewerk:

 • Controleer of de opleiding wel recht geeft op educatief verlof:
  • maakt ze deel uit van een categorie opleidingen die daarvoor voorzien is in de wet?
  • is de opleiding, of de gevolgde module, binnen die categorie niet uitgesloten?
  • is de opleiding groen gekleurd binnen die categorie

Voor sectorale beroepsopleidingen zijn geen lijsten beschikbaar. Aan de hand van de lijst van knelpuntopledingen, opgesteld door VDAB moet bepaald worden of de opleiding al dan niet leidt tot de uitoefening van een knelpuntberoep. 

Voor alle duidelijkheid dienen de organisatoren op de afgeleverde getuigschriften duidelijk het studiegebied, de benaming van de opleiding, de gevolgde module en de code van het opleidingsprofiel te vermelden.

 

Let op: net zoals bij de gewone maxima wordt de berekening van het recht uitgevoerd op basis van de aanwezigheid in de lessen. Het verhoogde maximum van 180u geldt enkel als de deelnemer effectief 180u aanwezigheid bereikt in de lessen.
 

Als er meerdere opleidingen gevolgd worden, waarvan 1 recht geeft op het maximum van 180u dan bereken je het recht tot max. 180u maar rekening houdend met de onderliggende plafonds die gelden per type opleiding.
Hier zie je een aantal mogelijke combinaties. We vertrekken hier van het minimumaantal uren voor opleidingen naar knelpuntberoepen nl. 32u om de berekening duidelijk te maken.

Type opleiding Combinatie met opleiding knelpuntberoepen Totaal recht
Algemene opleiding (binnen of buiten de werkuren):
120 lesuren (BEV max. 80u)

32 lesuren

max. 112 uren

Taalopleiding (binnen of buiten de werkuren):
120 lesuren (BEV max. 80u)

32 lesuren

max. 112 uren

Beroepsopleiding tijdens de werkuren:
120 lesuren (BEV max. 120u)

32 lesuren

max. 152 uren

 

Opleidingen die leiden naar een 1ste diploma (hoger) secundair onderwijs

De opleidingen in het volwassenenonderwijs die leiden naar een diploma (hoger) secundair onderwijs staan op de lijst van diplomagerichte opleidingen, die je hier terugvindt (doc / 0.12 MB). Alle modules van die opleidingen geven recht op het max. van 180u in zoverre betrokkene niet over een diploma (hoger) secundair onderwijs beschikt én het gaat om een opleiding die in aanmerking komt voor betaald educatief verlof.

Opgelet: Bovenstaande lijst betreft enkel opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs. Ook de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs die bekrachtigd worden met een diploma van gegradueerde en alle opleidingen die bekrachtigd worden met een certificaat van een erkende beroepskwalificatie van niveau 5, leiden in combinatie met het certificaat van de opleiding aanvullende algemene vorming tot een diploma secundair onderwijs. 

Om hiervan te kunnen genieten moet de betrokkene aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgen dat hij niet beschikt over een diploma (hoger) secundair onderwijs. De werkgever zal die verklaring moeten toevoegen aan de aanvraag die hij indient voor de terugbetaling van het educatief verlof.

  

Opleidingen basiseducatie

Alle opleidingen die georganiseerd worden door de Centra voor Basiseducatie (www.basiseducatie.be) komen in aanmerking voor het maximum van 180u voor de deelnemers die niet beschikken over een diploma hoger secundair onderwijs.

Om hiervan te kunnen genieten moet de betrokkene aan zijn werkgever een verklaring op eer bezorgen dat hij niet beschikt over een diploma (hoger) secundair onderwijs. De werkgever zal die verklaring moeten toevoegen aan de aanvraag die hij indient voor de terugbetaling van het educatief verlof.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)