Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 

In de kijker

Onze diensten zijn gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Van 25 december 2018 t.e.m. 1 januari 2019 worden er geen aangetekende zendingen aangenomen.
Werkgevers opgelet: Uw terugvorderingsdossier voor schooljaar 2017-2018 moet ten laatste op 31 december 2018 verzonden zijn.
Voor meer info over de aangifte van schuldvordering: Klik hier
 

9 november 2018 - Hervorming Betaald educatief verlof naar Vlaams opleidingsverlof tweede keer principieel goedgekeurd

Op 9 november heeft de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof een tweede maal principieel goedgekeurd. De eerste principiële goedkeuring dateert van 20 juli 2018. De definitieve goedkeuring volgt nog. 

De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat in op 1 september 2019.

De hervorming streeft een administratieve vereenvoudiging en meer transparantie na voor werkgevers en werknemers. 

 • Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privé sector om vanaf september 2019 op jaarbasis 125 uur afwezig van het werk te zijn om een opleiding te volgen met behoud van loon;
 • Arbeidsmarktgerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof.
 • In het najaar 2018 wordt via ministerieel besluit een beoordelingssysteem vastgelegd, met de criteria waaraan een opleiding moet voldoen om geregistreerd te worden als arbeidsmarktgerichte opleiding. De beoordeling gebeurt door de Vlaamse Opleidingscommissie of een paritair comité.
 • Deze arbeidsmarktgerichte opleidingen, die vanaf 1 september 2019 recht geven op opleidingsverlof, opleidingscheques en opleidingskrediet, worden geregistreerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives;  
 • Ook loopbaangerichte opleidingen geven recht op opleidingsverlof. Dit zijn opleidingen die worden opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt.
 • De strikte regels mbt tijdstip en plaats van de opleiding worden opgeheven. Enkel voor halftijdse werknemers met een vast uurrooster is er nog de voorwaarde dat les- en werkuren samen vallen.
 • De werknemer dient de opleiding nauwgezet te volgen, dit betekent dat hij maximum 10% ongewettigd afwezig mag zijn tijdens de les. Als er een examen voorzien is bij de opleiding, is de werknemer/cursist verplicht hieraan deel te nemen. Doet hij dat niet, krijgt hij een sanctie.

Er werd ook een administratieve vereenvoudiging uitgewerkt:

 • De werkgever moet enkel een aanvraag indienen voor de terugbetaling van de tussenkomst in het loon bij de start van de opleiding en moet de opgenomen uren opleidingsverlof noteren in dmfa.
 • De attesten van inschrijving en nauwgezetheid worden vanaf september 2019 rechtstreeks door het Departement Werk en Sociale Economie opgevraagd bij de opleidingsinstelling. De werkgever hoeft deze niet meer te op te vragen bij zijn werknemer(s) en door te sturen. 
 • In het digitaal platform opleidingsincentives kunnen werkgever en werknemer het recht van de werknemer, de opname van het opleidingsverlof en de attestering van de deelname aan de opleiding en de eindbeoordeling raadplegen.
  Zo realiseren we transparantie voor werkgever én werknemer.
 • Voor de opleidingsverstrekkers wordt het administratieve proces volledig gedigitaliseerd.

Tot augustus 2019 geldt de regelgeving van het betaald educatief verlof. De maatregel van het Vlaams opleidingsverlof gaat van kracht op 1 september 2019.

 

Betaald educatief verlof: Schooljaar 2018-2019

Het stelsel betaald educatief verlof wordt momenteel hervormd tot het Vlaams opleidingsverlof.  Voor de opleidingen die starten in september 2018 verandert er niets.
De verwerking van de terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar ’18-‘19 zal gebeuren op basis van de huidige regelgeving.

Zodra de regelgeving finaal is brengen wij u op de hoogte van de wijzingen.

 

Nieuwe e-mailadressen voor het indienen van aanvragen gericht aan de Vlaamse erkenningscommissie of registraties algemene opleidingen

Opleidingsinstellingen die de erkenning van een opleiding vragen via de Vlaamse erkenningscommissie betaald educatief verlof dienen de aanvraag voortaan te richten naar educatiefverlof.erkenningscommissie@vlaanderen.be    Meer.

Vakbondsorganisaties, of instellingen erkend of opgericht door vakbondsorganisaties, dienen het programma van de opleiding waarvoor ze een identificatienummer betaald educatief verlof wensen voortaan te richten naar educatiefverlof.algemeneopleidingen@vlaanderen.be    Meer.

 

Federale overheid blijft bevoegd voor de aspecten van het BEV die deel uitmaken van het arbeidsrecht

Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De aanvragen tot terugbetaling worden vanaf het schooljaar 2013-2014 behandeld door het bevoegde gewest. Dit belet echter niet dat de federale overheid bevoegd gebleven is voor de aspecten die deel uitmaken van het arbeidsrecht. Het gaat om de planning van het betaald educatief verlof, het behoud van het recht op loon en de ontslagbescherming.

 

Aanpassing van formulieren voor de terugvordering

Voor de terugvordering van de dossiers vanaf het schooljaar 2015-2016 dient de werkgever de aangepaste formulieren te gebruiken (aangifte van schuldvordering en individuele steekkkaart). Meer.

 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt het uurforfait voor de terugbetaling 21,30 €

Door een beslissing van de Vlaamse regering zal voor ieder uur educatief verlof dat werd opgenomen tijdens het schooljaar 2014-2015, 21,30 € terugbetaald worden aan de werkgever. Meer.

 

Digitale lijst van werknemers gebruiken bij het invullen van de aangifte

Werkgevers met een groot aantal rechthebbende werknemers wordt gevraagd bij hun aangifte een afgedrukte excel-lijst te voegen ter vervanging van het rooster op de aangifte van schuldvordering (met de gegevens van de werknemers). De digitale versie van de lijst moet via e-mail opgestuurd worden. Meer.

 

Ontvangstmelding aan de werkgever en bericht van betaling enkel nog via mail

Alle communicatie in verband met het dossier gebeurt digitaal. Het door de werkgever opgegeven e-mail-adres zal worden gebruikt. De aanvraag tot terugbetaling zelf moet nog steeds via de post worden ingediend omdat originele stukken noodzakelijk zijn.

 

Gewesten bevoegd: indienen van de aanvraag tot terugbetaling

Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De aanvragen tot terugbetaling worden vanaf het schooljaar 2013-2014 behandeld door het bevoegde gewest.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)