Betaald educatief verlof

Het betaald educatief verlof kan omschreven worden als het recht toegekend aan werknemers uit de privé-sector om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon.

De werkgever kan niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning van het verlof. Na de opleiding vraagt hij de terugbetaling door het indienen van een schuldvordering.

 

In de kijker bij betaald educatief verlof

 

Sluitingsweek tussen kerst en nieuwjaar

Onze diensten zijn gesloten van 25/12/2017 tot en met 01/01/2018. Gedurende deze periode zullen er geen aangetekende zendingen aangenomen worden.

Indien u contact wenst op te nemen in verband met uw terugvorderingsaanvraag vóór de uiterste indientermijn schooljaar 2016-2017 (31/12/2017) kan dat uiterlijk tot vrijdag 22/12/2017.

 

Nieuwe emailadressen voor het indienen van aanvragen gericht aan de Vlaamse erkenningscommissie of registraties algemene opleidingen

Opleidingsinstellingen die de erkenning van een opleiding vragen via de Vlaamse erkenningscommissie betaald educatief verlof dienen de aanvraag voortaan te richten naar educatiefverlof.erkenningscommissie@vlaanderen.be    Meer.

Vakbondsorganisaties, of instellingen erkend of opgericht door vakbondsorganisaties, dienen het programma van de opleiding waarvoor ze een identificatienummer betaald educatief verlof wensen voortaan te richten naar educatiefverlof.algemeneopleidingen@vlaanderen.be    Meer.

 

Werkgevers opgelet: terugvorderingsdossiers over schooljaar 2016-2017 indienen ten laatste op 31/12/2017

De aanvraag tot terugvordering van betaald educatief verlof voor het schooljaar 2016-2017 moet schriftelijk worden ingediend vanaf einde schooljaar tot ten laatste op 31/12/2017. Meer

 

Federale overheid blijft bevoegd voor de aspecten van het BEV die deel uitmaken van het arbeidsrecht

Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De aanvragen tot terugbetaling worden vanaf het schooljaar 2013-2014 behandeld door het bevoegde gewest. Dit belet echter niet dat de federale overheid bevoegd gebleven is voor de aspecten die deel uitmaken van het arbeidsrecht. Het gaat om de planning van het betaald educatief verlof, het behoud van het recht op loon en de ontslagbescherming.

 

Hervorming: geen gevolgen voor het schooljaar 2017-2018

De Vlaamse overheid heeft in overleg met de sociale partners beslist om het stelsel van het betaald educatief verlof te hervormen. Deze hervorming zit echter nog in de fase van de voorbereiding en het overleg. De hervorming zal nog geen gevolgen hebben voor het schooljaar 2017-2018,  dat op 1 september 2017 van start gaat.

De hervorming past in het beleid van de Vlaamse overheid om alle maatregelen met betrekking tot het verbeteren van het opleidingsniveau van de werknemers beter op elkaar af te stemmen. Na de zesde staatshervorming werd de Vlaamse overheid in 2015 bevoegd voor bijna alle aspecten van deze opleidingsincentives. Het wijzigen van de maatregel betaald educatief verlof vereist echter een grondige voorbereiding. Er wordt momenteel overleg gepleegd met de verschillende betrokken partners: de werkgeversverenigingen, de werknemersverenigingen, de onderwijs-en opleidingsinstituten. Van zodra de hervorming een vast gedaante krijgt, zal een uitgebreide informatiecampagne worden opgezet, onder andere via de website.

 

Aanpassing van formulieren voor de terugvordering

Voor de terugvordering van de dossiers vanaf het schooljaar 2015-2016 dient de werkgever de aangepaste formulieren te gebruiken (aangifte van schuldvordering en individuele steekkkaart). Meer.

 

Vanaf het schooljaar 2014-2015 bedraagt het uurforfait voor de terugbetaling 21,30 €

Door een beslissing van de Vlaamse regering zal voor ieder uur educatief verlof dat werd opgenomen tijdens het schooljaar 2014-2015, 21,30 € terugbetaald worden aan de werkgever. Meer.

 

Digitale lijst van werknemers gebruiken bij het invullen van de aangifte

Werkgevers met een groot aantal rechthebbende werknemers wordt gevraagd bij hun aangifte een afgedrukte excel-lijst te voegen ter vervanging van het rooster op de aangifte van schuldvordering (met de gegevens van de werknemers). De digitale versie van de lijst moet via e-mail opgestuurd worden. Meer.

 

Ontvangstmelding aan de werkgever en bericht van betaling enkel nog via mail

Alle communicatie in verband met het dossier gebeurt digitaal. Het door de werkgever opgegeven e-mail-adres zal worden gebruikt. De aanvraag tot terugbetaling zelf moet nog steeds via de post worden ingediend omdat originele stukken noodzakelijk zijn.

 

Gewesten bevoegd: indienen van de aanvraag tot terugbetaling

Vanaf 1 juli 2014 werden de gewesten bevoegd voor het betaald educatief verlof. De aanvragen tot terugbetaling worden vanaf het schooljaar 2013-2014 behandeld door het bevoegde gewest.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)