Bewijsmiddelen hernieuwing

Algemene documenten

De volgende algemene documenten moeten bij elke nieuwe beroepskaartaanvraag gevoegd worden:

 • Voorblad dat een overzicht biedt van alle bewijsmiddelen die u heeft toegevoegd aan uw aanvraagformulier;
 • Uw vorige beroepskaart (het originele exemplaar) of een bewijs van aangifte bij de politie, bij verlies van de beroepskaart;
 • Getuigschrift van goed gedrag en zeden of uittreksel uit het strafregister op uw naam (maximum 6 maanden oud), afgeleverd door de overheid van het land waar u op dit moment verblijft;
 • Bewijs dat de aanvraagkost van 140 euro werd betaald;
 • Kopie van uw verblijfsvergunning;

Specifieke documenten

 1. Als de beroepskaart geen recht moet geven op verblijf omdat u al op basis van een andere reden (bv. een arbeidskaart, na gezinshereniging,…) een A-kaart heeft bekomen of als u actief wilt worden als diamanthandelaar, dan moeten de volgende documenten worden toegevoegd:
   
  • Getuigschrift afgeleverd door de ontvanger der directe belastingen waaruit blijkt dat u aan deze verplichting voldaan heeft en er geen achterstallige schulden zijn (personenbelasting);
  • Getuigschrift afgeleverd door uw sociaal verzekeringsfonds waaruit blijkt sinds wanneer u aangesloten bent en dat alle sociale bijdragen betaald werden (of een afbetalingsakkoord).
    
 2. Als de beroepskaart recht moet geven op verblijf en u niet over de status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat beschikt, dan moeten de volgende documenten worden toegevoegd:
   
 3. Als de beroepskaart recht moet geven op verblijf en u beschikt over de status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat, dan moeten de volgende documenten worden toegevoegd: