Beroepskaarten - vrijstellingen

Bepaalde categorieën vreemdelingen zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart, hetzij wegens de aard van de activiteit, hetzij wegens de aard van het recht tot verblijf, hetzij wegens de uitvoering van internationale verdragen:

 • de vreemdelingen die titularis zijn van een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen of van een geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor onbeperkte duur;
 • de onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), en, mits zij zich met hen vestigen:
  - hun echtgenoot of wettelijk samenwonende partner;
  - hun bloedverwanten in dalende lijn, of die van hun echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn;
  - hun bloedverwanten in opgaande lijn of die van hun echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, die hen ten laste zijn met uitzondering van de bloedverwanten in opgaande lijn van een student of die van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner;
  - de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de personen in 2) en 3);
 • de vreemdelingen die legaal verblijven in een andere EU-lidstaat en er dienstverrichter zijn, en die in België een dienst willen komen verrichten. In geval van vestiging als zelfstandige in België, geldt deze vrijstelling niet;
 • de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een Belg en, mits zij zich met hem vestigen:
  - zijn bloedverwanten in dalende lijn of die van zijn echtgenoot, onder de 21 jaar of die hen ten laste zijn;
  - zijn bloedverwanten in opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, te hunnen laste;
  - de echtgenoot van de personen in 1) en 2);
 • de door België erkende vluchtelingen;
 • de echtgenoten (of wettelijk samenwonende partners) die hun echtgenoot of echtgenote (of wettelijk samenwonende partner) bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun zelfstandige beroepsactiviteit;
 • de vreemdelingen die zakenreizen ondernemen, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor de reis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt. Onder zakenreizen moet verstaan worden: de verplaatsingen gedaan in België, door een vreemdeling die hier geen hoofdverblijfplaats heeft, voor eigen rekening of voor rekening van zijn vennootschap, en met als doel:
  - professionele partners te bezoeken;
  - professionele contacten te onderzoeken en te ontwikkelen;
  - te onderhandelen over en het afsluiten van contracten;
  - deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er zijn producten of deze van zijn vennootschap voor te stellen of te verkopen;
  - deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen.
 • de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor hun prestaties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
 • de buitenlandse journalisten, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en er prestaties verrichten in het kader van hun beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
 • de buitenlandse sportlui evenals, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats in België hebben en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
 • de buitenlandse artiesten evenals, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
 • de buitenlandse studenten, gemachtigd om in België te verblijven, die hier een stage verrichten in het kader van hun studies, voor de duur van hun stage;
 • de vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma’s gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van hun stage;
 • de vreemdelingen ingeschreven op het tableau van de orde van advocaten of op de lijst van de stagiairs in toepassing van het koninklijk besluit van 24 augustus 1970 tot invoering van de afwijking van de voorwaarde van nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat.

Meer info kan u vinden op de overzichtslijst van de vrijgestelde categorieën voor beroepskaarten (pdf / 0.3 MB) met de concrete artikels met bijhorende voorbeelden.