Beroepskaarten - administratieve afhandeling

Stappenplan

1. De diplomatieke/consulaire post of het ondernemingsloket die de aanvraag ontvangt, maakt deze binnen de vijf dagen na ontvangst over aan de bevoegde gewestelijke dienst Economische Migratie.

2. De gewestelijke dienst Economische Migratie gaat na of de aanvraag ingediend werd conform de regelgeving:

 • indien dit niet het geval is, wordt de aanvraag het voorwerp van een beslissing van niet-ontvankelijkheid die aan de aanvrager betekend wordt via de diplomatieke/consulaire post, of via het ondernemingsloket die de aanvraag ontvangen heeft;
 • indien de regels gerespecteerd werden, gaat de gewestelijke dienst Economische Migratie over tot het onderzoek van de aanvraag.

3. Het inhoudelijke onderzoek berust op de drie criteria:

 • het recht op verblijf: indien men niet over een verblijfsvergunning in België beschikt, moet men deze verblijfsvergunning aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als de aanvraag van de beroepskaart;
 • het naleven van de reglementaire verplichtingen: bij een eerste aanvraag wordt gecontroleerd of u over de toegang tot het beroep (link is external) beschikt, indien dit voor uw activiteit vereist is. Als u vragen heeft over de toegang tot het beroep of als u niet beschikt over deze toegang, dan kan u contact opnemen met een erkend ondernemingsloket voor meer informatie. Bij de hernieuwingsaanvraag wordt daarenboven gecontroleerd of u uw belastingen en sociale bijdragen correct betaald heeft;
 • het belang van het project voor Vlaanderen: dit belang wordt beoordeeld in termen van economisch nut, zoals het beantwoorden aan een economische behoefte, het scheppen van werkgelegenheid, nuttige investeringen, de economische weerslag op de ondernemingen in Vlaanderen, het bevorderen van de export, vernieuwende of gespecialiseerde activiteit. Er kan ook een beoordeling gemaakt worden in termen van sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut. Bij de hernieuwingsaanvraag wordt gecontroleerd of de meerwaarde voor Vlaanderen die vooropgesteld werd in de eerste beroepskaartaanvraag (bv. jobcreatie, investeringen,…) effectief gerealiseerd werd.
    
  Voor aanvragers met de status van langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat wordt in plaats van het economisch nut het profiel van de betrokkene (relevante werkervaring, diploma’s,…) geëvalueerd evenals het huidige en verwachte inkomen. Bij de hernieuwingsaanvraag wordt vervolgens het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van iemand van 20 jaar met minstens 12 maanden anciënniteit getoetst als richtbedrag.
    
  Voor aanvragers waarvoor het verblijfsrecht een andere reden heeft dan de zelfstandige activiteit (bv. arbeidskaart, regularisatie,…), worden enkel het recht op verblijf en de naleving van de reglementaire verplichtingen getoetst. De beroepskaart zal bijgevolg, indien deze wordt toegekend, geen recht geven op verblijf. Wanneer de situatie van de betrokkene wijzigt en de beroepskaart wel recht zou moeten geven op verblijf, dan kan deze een wijzigingsaanvraag indienen die hier specifiek naar verwijst. In dit geval zal de dienst Economische Migratie echter ook het belang van het project voor Vlaanderen toetsen.

4. De gewestelijke dienst Economische Migratie neemt op basis van het inhoudelijke onderzoek een beslissing:

 • indien de aanvraag aan de vereiste criteria voldoet, levert de gewestelijke dienst Economische migratie de beroepskaart af. Deze wordt origineel overgemaakt via het ondernemingsloket aan de aanvragende buitenlander;
 • indien dit niet het geval is, betekent de gewestelijke Dienst Economische Migratie  een gemotiveerde weigering en brengt deze beslissing over via de diplomatieke post of via een ondernemingsloket aan de aanvragende buitenlander.

Na een weigering van beroepskaart mag men pas na een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van het indienen van de vorige aanvraag, een nieuwe aanvraag indienen. Dit verbod is niet van toepassing:

 • indien de weigering het gevolg is van een beslissing van niet-ontvankelijkheid;
 • indien men nieuwe elementen kan aanbrengen;
 • indien de aanvraag een nieuwe activiteit betreft.