Aanwervingsincentive - Controle/Sancties

Schorsing - terugvordering

Het departement kan in bepaalde gevallen de uitbetaling van de aanwervingsincentive schorsen, terugvorderen of inhouden op nog te betalen subsidies, namelijk:

  • wanneer blijkt dat de onderneming een werknemer heeft ontslagen met de uitsluitende bedoeling ze te vervangen door één of meer niet-werkende werkzoekenden die recht geven op de aanwervingsincentive;
  • als de onderneming in de aanvraag onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt.
  • als een andere bepaling van de wetgeving niet werd nageleefd (bijvoorbeeld als de nodige documenten of inlichtingen niet verstrekt worden op vraag van de inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving).

Vroegtijdige beëindiging arbeidsovereenkomst

Wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd vóór de 3 maanden, dan wordt de 1ste schijf van 1.250 euro niet uitbetaald, wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd vóór de 12 maanden, dan wordt de 2de schijf van 3000 euro niet betaald.

Dit is evenwel niet het geval wanneer de arbeidsovereenkomst  wordt beëindigd door de werknemer zelf, of wanneer dat de werknemer wordt ontslagen om een dringende reden die de aangeworvene ten laste wordt gelegd. In geval van overmacht of bij een ontslag buiten de wil van de werkgever, moet de premie ook niet terugbetaald worden De onderneming dient hiervan het bewijs te leveren.

De werkgever ontvangt een automatische mail bij de betaling van de 1ste of 2de schijf wanneer de tewerkstelling beëindigd werd (binnen de 3 of 12 maanden), met de vraag van wie het ontslag uitging. Ontvangen we binnen de 3 maanden geen antwoord op deze mail, dan vervalt de uitbetaling van de premie!

Laattijdige aanvraag

De werkgever moet de incentive aanvragen binnen de drie maanden na de indiensttreding van de werknemer, anders vervalt het recht op de premie. Hetzelfde geldt als bijkomende informatie werd opgevraagd. Als het dossier drie maanden na de indiening van de aanvraag niet volledig is, vervalt eveneens het recht op de incentive

Laattijdige Dmfa-aangifte

Wanneer de werkgever nalaat om deze (Dmfa)verplichting te vervullen en de gegevens drie maanden na de voorziene uitbetaling van de tweede schijf nog niet ter beschikking zijn, betaalt het departement de tweede schijf van de subsidie niet uit en komt het recht op deze subsidie te vervallen.

Toezicht

De sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving van het departement Werkgelegenheid en Sociale Economie houden toezicht op de correcte uitvoering van deze maatregel. Zij zijn gerechtigd om ter plaatse controles uit te oefenen en kunnen alle nodige documenten of inlichtingen opvragen om de naleving van de toekenningsvoorwaarden te controleren.