Veelgestelde vragen aanmoedigingspremie algemeen

 1. Wat moet ik doen om een aanmoedigingspremie aan te vragen?

  Je kunt je premie online aanvragen. Als je een online aanvraag doet, hoef je geen bijlagen mee te sturen. Je moet wel rekening houden met de geldige indientermijn.

  Je kunt online een aanvraag indienen voor een aanmoedigingspremie in de openbare sector (als je een opleiding volgt, moet je aanvraag op papier gebeuren).  

  Je kunt  online een aanvraag indienen voor een aanmoedigingspremie in het kader van een ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof als je werkt in de privé of Vlaamse private social profit sector

  Je kunt je premie schriftelijk of via mail  aanvragen. Bezorg ons het correcte aanvraagformulier samen met een kopie van de C62 beslissingsbrief van de RVA binnen de geldige indientermijn. Naargelang de sector en de aard van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet kan het nodig zijn dat je ons ook een attest bezorgt van de opleiding die je volgt, een attest van je dokter als je iemand verzorgt, een attest van anciënniteit of een attest van gezinssamenstelling.
   

 2. Ik weet niet goed welk aanvraagformulier ik moet gebruiken om de aanmoedigingspremie aan te vragen. Wat moet ik doen?

  Het is zeer belangrijk dat je het juiste aanvraagformulier gebruikt bij een schriftelijke aanvraag of de juiste sector kiest bij het online aanvragen. Als je niet goed weet in welke sector je werkt, kan je dit best navragen bij je personeelsdienst of bij onze dienst via de infolijn op het gratis telefoonnummer 1700.
   

 3. Moet ik mijn aanvraag aangetekend verzenden?

  Je bent niet verplicht je aanvraag aangetekend te verzenden. Het is raadzaam om kopieën te nemen van de opgestuurde documenten. Bij betwisting is een aangetekende zending wel een formeel bewijs van indiening.
   

 4. Mag ik mijn aanvraag voor een aanmoedigingspremie ook e-mailen?

  Je aanvraag verstuur je met de post, maar ontbrekende documenten mag je ook  e-mailen. Vermeld dan wel steeds het dossiernummer.
   

 5. Hoe weet ik dat mijn aanvraag voor een aanmoedigingspremie is goedgekeurd?

  Als je aanvraag is verwerkt, krijg je hiervan een bericht via brief of via e-mail. Ook als je dossier nog onvolledig is of als je aanvraag is afgewezen, ontvang je een brief of een e-mail van onze dienst. Mocht je binnen de 2 maanden geen bericht ontvangen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be of via het gratis telefoonnummer 1700.
   

 6. Wat moet ik doen als mijn dossier onvolledig is?

  Je moet de ontbrekende stukken opsturen per brief of via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be met duidelijke vermelding van je dossiernummer, je dossierbehandelaar en de sector waarin je werkt.
   

 7. Waar kan ik terecht met vragen over de stand van mijn dossier?

  Met algemene vragen bel je het gratis telefoonnummer 1700.
  Dossiergebonden vragen kan je rechtstreeks stellen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be

  Via het gratis nummer 1700 kun je ook je dossiernummer (of rijksregisternummer) en telefoonnummer doorgeven. De dienst aanmoedigingspremies belt je dan op om de vragen over de stand van je dossier te beantwoorden.
   

 8. Moet ik bij een verlenging van mijn loopbaanonderbreking of mijn tijdskrediet opnieuw een aanvraag doen?

  Ja. Als je bij de RVA een verlenging aanvraagt, moet je ook bij het Departement Werk & Sociale Economie een nieuwe aanvraag indienen voor een aanmoedigingspremie. Je stuurt dan een nieuw aanvraagformulier op met alle bijhorende documenten (C62 en andere) of je vraagt je premie online aan.
   

 9. Waarom vraagt men de C62 van een eerdere periode van loopbaanonderbreking of tijdskrediet op?

  De C62 is een belangrijk werkinstrument om te bepalen of iemand nog recht heeft op een aanmoedigingspremie. Het is dan ook belangrijk dat je de verschillende beslissingsbrieven van de RVA goed bijhoudt.
   

 10. Moet mijn werkgever mij vervangen tijdens mijn tijdskrediet of loopbaanonderbreking?

  Nee. De vervangingsplicht is afgeschaft sinds 01/01/2002.
   

 11. Hoe bewijs ik mijn jaren van anciënniteit?

  Je kunt dit bewijzen met tewerkstellingsattesten van je werkgever(s). Indien je geen verklaring van een vroegere werkgever kunt bekomen, bijvoorbeeld omdat deze werkgever intussen failliet is, mag je je anciënniteit ook bewijzen met een document van de Rijksdienst voor Pensioenen ( RVP Dienst loopbaanbeheer - Zuidertoren - 1060 Brussel, t: 0800/50 601, e-mail: loopbaanbeheer@rvp.fgov.be, website: http://www.onprvp.fgov.be). Je voegt er dan ook een verklaring op eer aan toe waarin je vermeldt bij welke werkgever je was tewerkgesteld gedurende welke periode.
   

 12. Is mijn woonplaats van belang bij het toekennen van de premie?

  Nee, enkel de plaats waar je effectief tewerkgesteld bent, is van belang voor het toekennen van de aanmoedigingspremie.
   

 13. Wat moet ik doen als ik een opleiding volg die bestaat uit verschillende modules?

  Als je een aanvraag indient voor een aanmoedigingspremie, mag je alvast een inschrijvingsattest voor de eerste module van de opleiding opsturen. De attesten van de andere modules mag je later opsturen. Het is aan te raden een kopie te nemen van alle attesten en deze bij de tweede en de daaropvolgende zendingen mee te sturen, zo blijven alle documenten aan elkaar gelinkt.
   

 14. Hoe wordt de aanmoedigingspremie uitbetaald?

  De premie wordt gestort op het rekeningnummer dat je vermeldt op je aanvraagformulier. Het is dan ook belangrijk het correcte rekeningnummer door te geven en een eventuele wijziging van rekeningnummer zo snel mogelijk aan de hand van het formulier ‘wijziging rekeningnummer (pdf / 0.22 MB)’ op te sturen of door te mailen.
   

 15. Moet ik de bedragen van de aanmoedigingspremies aangeven bij de belastingen?

  Ja, maar je moet deze bedragen pas aangeven het jaar volgend op het jaar dat je de premie effectief hebt ontvangen.
  In de maand mei ontvang je dan een fiscaal attest voor de aanmoedigingspremies die je het vorige jaar kreeg.
  Bijvoorbeeld: je ontvangt eind januari 2008 het bedrag van de aanmoedigingspremie voor de maanden oktober, november en december van 2007, dan moet je dit bedrag pas aangeven bij belastingaangifte van de inkomsten van 2008, dus in 2009. Op de bruto bedragen wordt al 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
   

 16. Hoe moet ik een nieuw rekeningnummer of een nieuw adres doorgeven?

  Je geeft je

  • Adreswijziging
  • Wijziging gezinssamenstelling (alleenwonend /niet alleenwonend: enkel indien tewerkgesteld in de privé sector of bij opleidingskrediet in de social profitsector)
  • Vroegtijdige stopzetting loopbaanonderbreking of tijdskrediet
  • Wijziging type onderbreking of wijziging onderbrekingspercentage

  door via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be (link sends e-mail) of brief en vermeldt daarbij je dossiernummer en je rijksregisternummer.

  Om een rekeningnummer te wijzigen moet je het hiertoe bestemde formulier (pdf / 0.22 MB) invullen.

 17. Wat moet ik doen als ik tijdens de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet ontslagen word of als ik bij de RVA mijn tijdskrediet of loopbaanonderbreking vroegtijdig stopzet of ik een andere vorm van tijdskrediet of loopbaanonderbreking opneem?

  Je bent verplicht elke wijzing in je arbeidssituatie onmiddellijk te melden aan onze dienst. Je moet deze wijziging schriftelijk doorgeven via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be of brief met vermelding van je dossiernummer en je rijksregisternummer.
   

 18. Mijn werkgever heeft mijn aanmoedigingspremie niet tijdig aangevraagd. Kan ik hem verantwoordelijk stellen?

  Nee. Je bent als werknemer zelf verantwoordelijk voor je aanvraag.
   

 19. Mijn aanvraag is afgewezen omdat deze te laat is ingediend. Kan ik hier nog iets aan doen?

  Enkel als je kunt bewijzen dat je de volledige aanvraag (ingevuld aanvraagformulier én nodige bijlagen) tot het bekomen van de premies wel degelijk binnen de vastgelegde termijn verstuurde, kan de negatieve beslissing herzien worden. Een aangetekende zending wordt als voldoende bewijs geaccepteerd.
   

 20. Wat moet ik doen als ik meer informatie wil over tijdskrediet of loopbaanonderbreking?

  Bij je plaatselijk RVA kantoor kan je terecht voor alle informatie over tijdskrediet of loopbaanonderbreking.
   

 21. Is een aanmoedigingspremie combineerbaar met een pensioenuitkering?

  De aanmoedigingspremies worden beschouwd als 'uitkering wegens loopbaanonderbreking, tijdskrediet of verminderen van arbeidsprestaties'. Voor de pensioenwetgeving kan de aanmoedigingspremie niet gecombineerd worden met een pensioenuitkering, rust- of overlevingspensioen. (artikel 25, KB50 van 24/10/1967)
   

 22. Hoelang duurt het vooraleer mijn aanvraag behandeld is?

  Mocht je na 2 maanden geen bericht ontvangen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via e-mail: aanmoedigingspremie@vlaanderen.be of via het gratis telefoonnummer 1700. Als in je dossier een definitieve beslissing is genomen, ontvang je een beslissingsbrief via e-mail of met de post. Ook als je dossier onvolledig is of als je aanvraag is afgewezen, ontvang je een bericht van onze dienst.