Social Profitsector - opleidingskrediet

Kom je in aanmerking?

Opgelet: Vanaf 1 september 2019 wijzigen de voorwaarden van het opleidingskrediet. Meer info vind je via deze link.

Huidige voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor de Vlaamse aanmoedigingspremie, moet je:

 • een contract hebben van onbepaalde duur.
 • je halftijds of volledig tijdskrediet (in het kader van opleiding) met onderbrekingsuitkeringen bij de RVA  al hebben gekregen.
 • je aanvraag voor de premie binnen de 6 maanden na het begin van je onderbreking indienen.  Ook wanneer er een goedkeuring is van de RVA, maar er een periode geen uitbetaling is door de RVA (onderbreking zonder uitkeringen), moet de aanvraag ons bereiken binnen de 6 maanden na de start van de onderbreking.  De uitbetaling van de aanmoedigingspremie start pas vanaf het ogenblik dat de RVA een uitkering toekent.
 • de aanmoedigingspremie wordt toegekend wanneer men een opleiding volgt die minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten omvat en die aan één van volgende criteria beantwoordt:
  • Een opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de sectorale opleidingsfondsen;
  • Een opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid. Dit betreft in hoofdzaak opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers of van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten;

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

Tijdens je volledige beroepsloopbaan kun je de aanmoedigingspremie opleidingskrediet voor de duur van maximum 2 jaar krijgen. Werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit (dat hoeft niet in de social profit sector te zijn ) krijgen daar een half jaar bij: je voegt dan ook je tewerkstellingsattest(en) of een globaal loopbaanoverzicht van de Rijksdienst voor Pensioenen bij het aanvraagformulier (RVP Dienst loopbaanbeheer - Zuidertoren - 1060 Brussel, t: 0800 50 601, e-mail: loopbaanbeheer@rvp.fgov.be, website: http://www.onprvp.fgov.be).

Als je opleiding langer duurt, kun je toch een premie krijgen voor de volledige duur van de opleiding als je:

 • tweedekansonderwijs volgt, dat wil zeggen:
  onderwijs dat personen van 18 jaar of ouder de kans biedt om een diploma of getuigschrift van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen van een hogere graad dan de graad die de betrokkene reeds bezit.
   
 • een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep. Het beroep moet voorkomen in een van de volgende lijsten:
  • Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. Deze lijst van knelpuntberoepen kun je consulteren op de website van de RVA
  • Lijst(en) van knelpuntberoepen van de VDAB: Lijst van knelpuntberoepen met een kwantitatief tekort en lijst van knelpuntberoepen met een kwalitatief tekort. Deze lijsten kun je consulteren op de website van de VDAB.

Als je dat wilt, kun je voor of na het opleidingskrediet ( maar niet tegelijkertijd ) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

 • De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer (laatste aanpassing op 01-10-2018).
 • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremies maandelijks uit omstreeks de 15e van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
 • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
 • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk en schriftelijk ( via e-mail, fax of brief)  aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet? 

Toestand voor
het tijdskrediet
Toestand tijdens
het tijdskrediet
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/10/2018
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/10/2018
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 75%
van een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%)
€ 201,89 € 179,68
  Je gaat halftijds werken
(75% => 50%)
€ 134,59 € 119,79
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50%
van een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%)
€ 134,59 € 119,79
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minder dan 50%
van een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%)
€ 67,30 € 59,90

 

Als je alleen woont of uitsluitend samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste, krijg je 49,80 euro bruto, d.i. 44,32 euro netto boven op dat bedrag: je voegt dan een attest van gezinssamenstelling (aan te vragen bij je gemeente) bij het aanvraagformulier. Indien je van de RVA een verhoogde uitkering als alleenstaande krijgt, dan dien je dit attest niet bij te voegen. 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700