Social Profitsector - landingsbaan

Kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie landingsbaan, moet je

 • tewerkgesteld zijn in een zorggerelateerd beroep (uitzondering: doelgroeppersoneel maatwerkbedrijven, BW’s en SB’s), zoals opgenomen in deze lijst (pdf / 0.11 MB).

 • je goedkeuring met onderbrekingsuitkeringen bij de RVA  (in het stelsel tijdskrediet eindeloopbaan) al hebben gekregen, en
 • je aanvraag voor de premie binnen 6 maanden na het begin van je landingsbaan indienen. Ook wanneer er een goedkeuring is van de RVA, maar er een periode geen uitbetaling is door de RVA (eindeloopbaan zonder uitkeringen), moet de aanvraag ons bereiken binnen de 6 maanden na de start van de onderbreking.  De uitbetaling van de aanmoedigingspremie start pas vanaf het ogenblik dat de RVA een uitkering toekent.

Bijkomende Voorwaarden

Minimum 75%

Een bijkomende voorwaarde is dat je gedurende het jaar vóór de landingsbaan een arbeidscontract hebt van minimum 75 % van een voltijdse betrekking.

Loopbaan van 20 of 25 jaar

Bovendien moet je:

 • ofwel 20 jaar voltijds of deeltijds hebben gewerkt in de social profitsector of gelijkgestelde sectoren,
 • ofwel een loopbaan van 25 jaar hebben, waarvan minstens 10 jaar voltijds in de social profitsector of gelijkgestelde sectoren, óf een equivalent van 10 jaar voltijds.

Bijvoorbeeld: als je 12,5 jaar aan 80 % hebt gewerkt, is dat hetzelfde als 10 jaar aan 100 %.

Als gelijkgestelde sectoren worden beschouwd:

 • ziekenhuizen,
 • thuisverpleging,
 • revalidatiecentra,
 • rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen voor de opvang van bejaarden,
 • openbare instellingen voor gezinszorg,
 • openbare kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen,
 • openbare instellingen of privébedrijven die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse minister voor Welzijn maar geen personeelssubsidies ontvangen.

Let op: op het ogenblik dat je je tijdskrediet neemt, moet je effectief in de Vlaamse social profitsector werken en niet in een gelijkgestelde sector.

Voor het bepalen van de loopbaan van 20 of 25 jaar tellen ook mee:

 • voor de sociale zekerheid gelijkgestelde dagen,
 • de dagen die je hebt gewerkt in een DAC-, Gesco-, IBF- en PBW-statuut in de social profit,
 • de dagen die je hebt besteed aan de zorg voor je eigen kinderen (met maximum 3 jaar per kind en maximum 6 jaar op je volledige loopbaan).

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

Je hebt recht op de premie tot je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Zodra je een brug- of rustpensioen ontvangt, verlies je het recht op de premie. Als je dat wilt, kun je voor of na de landingsbaan (maar niet tegelijkertijd) ook een andere aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

 • De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer, behalve de aanmoedigingspremie landingsbaan (laatste aanpassing op 01-01-13). 
 • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremie maandelijks uit omstreeks de 15e van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
 • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
 • De aanmoedigingspremie kan niet gecombineerd worden met een pensioenuitkering.
 • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk en schriftelijk ( via e-mail, fax of brief) aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet?
 

Toestand voor
de landingsbaan
Toestand tijdens
de landingsbaan
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen
Je werkt het laatste jaar
100% van een voltijdse betrekking
Je gaat halftijds werken
(minimum 100% => 50%)
€ 408,36 € 363,44
  Je vermindert je werktijd met 20% van
een voltijdse betrekking (100% => 80%)
€ 95,12 € 84,66

Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minstens 75 procent

Je vermindert je werktijd met 20% van een voltijdse betrekking (100% => 80%) € 95,12 € 84,66
Je werkt het laatste jaar
minimum 75% van een voltijdse betrekking
Je gaat halftijds werken
(minimum 75% => 50%)
€ 314,51 € 279,91

 

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700