Privé sector - opleidingskrediet

Kom je in aanmerking?

Opgelet: Vanaf 1 september 2019 wijzigen de voorwaarden van het opleidingskrediet. Meer info vind je via deze link.

Huidige voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor deze Vlaamse aanmoedigingspremie, moet je:

 • tewerkgesteld zijn in het Vlaamse Gewest bij een onderneming met een sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte voor de aanmoedigingspremies die neergelegd en geregistreerd is bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen, en waarin een opleidingskrediet mogelijk wordt gemaakt ( als je daar vragen over hebt, neem je contact op met je personeelsdienst),
 • je halftijds of volledig tijdskrediet (in het kader van opleiding) met onderbrekingsuitkeringen bij de RVA al hebben verkregen. De premies worden toegekend met een terugwerkende kracht van maximum zes maanden vóór de aanvraag van de Vlaamse aanmoedigingspremie (maar ze gaan uiteraard niet vroeger in dan de begindatum van je tijdskrediet)
 • De aanmoedigingspremie wordt toegekend wanneer men een opleiding volgt die minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten omvat en die aan één van volgende criteria beantwoordt:
  • Een opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de sectorale opleidingsfondsen;
  • Een opleiding die wordt georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse overheid. Dit betreft in hoofdzaak opleidingen die georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is krachtens het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers of van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten

Werknemers van ondernemingen die géén sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte voor de aanmoedigingspremies hebben, kunnen toch een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen als ze tweedekansonderwijs volgen, dat wil zeggen:

onderwijs dat personen van 18 jaar of ouder de kans biedt om een diploma of getuigschrift
van algemeen, beroeps- of technisch secundair onderwijs te behalen
van een hogere graad dan de graad die de betrokkene reeds bezit.

55-plussers die bij de RVA het stelsel volgen van ‘de vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5de of vermindering tot een halftijdse betrekking voor werknemers van 55 jaar en ouder', komen niet in aanmerking voor een opleidingskrediet. Bij opname van een volledig tijdskrediet kunnen 55-plussers wel een opleidingskrediet aanvragen.

Hoe lang kun je een aanmoedigingspremie krijgen?

Tijdens je volledige beroepsloopbaan kun je de aanmoedigingspremie opleidingskrediet voor de duur van maximum 2 jaar krijgen. Werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit krijgen daar een half jaar bij: je voegt dan ook je tewerkstellings-attest(en) of een globaal loopbaanoverzicht van de Rijksdienst voor Pensioenen bij het aanvraagformulier (RVP Dienst loopbaanbeheer - Zuidertoren - 1060 Brussel, t: 0800 50 601, e-mail: loopbaanbeheer@rvp.fgov.be, website: http://www.onprvp.fgov.be).

Als je opleiding langer duurt, kun je toch een premie krijgen voor de volledige duur van de opleiding als je:

 • tweedekansonderwijs volgt (volgens de begripsomschrijving hierboven)
 • een opleiding volgt die leidt naar een knelpuntberoep. Het beroep moet voorkomen in een van de volgende lijsten:
  • Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat. Deze lijst van knelpuntberoepen kun je consulteren op de site van de RVA;
  • Lijst(en) van knelpuntberoepen van de VDAB: Lijst van knelpuntberoepen met een kwantitatief tekort en lijst van knelpuntberoepen met een kwalitatief tekort. Deze lijsten kun je consulteren op de website van de VDAB;

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie?

Wat je moet weten over de aanmoedigingspremie:

 • De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid en komt bovenop de onderbrekingsuitkering die de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) uitbetaalt bij tijdskrediet.
 • De aanmoedigingspremies zijn gekoppeld aan het indexcijfer ( laatste aanpassing op 01-09-2018 ).
 • Op de Vlaamse aanmoedigingspremie wordt 11% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • De Vlaamse overheid betaalt de aanmoedigingspremies maandelijks uit omstreeks de 15e van de maand volgend op de maand waarop de premie betrekking heeft.
 • Vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop je niet meer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van de aanmoedigingspremie, verlies je het recht op de premie.
 • Elke wijziging in de persoonlijke situatie moet onmiddellijk en schriftelijk ( via e-mail, fax of brief ) aan de Dienst Aanmoedigingspremies meegedeeld worden. Onrechtmatig verkregen premies worden teruggevorderd.

Hoeveel bedraagt de aanmoedigingspremie concreet?

Toestand voor het tijdskrediet Toestand tijdens het tijds-
krediet
Vlaamse aanmoedigingspremie:
bruto bedragen op 01/09/2018
Vlaamse aanmoedigingspremie:
netto bedragen op 01/09/2018
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking
minimum 75% van een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 75% => 0%)
€ 201,89 € 179,68
  Je gaat halftijds werken (minimum
75% => 50%)
€ 134,59 € 119,79
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking minimum 50% van
een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 50% => 0%)
 134,59 € 119,79
Je werkte gedurende 12 maanden voorafgaand aan de onderbreking  minder dan 50% van
een voltijdse betrekking
Je stopt volledig met werken
(minimum 20% => 0%)
€ 67,30 € 59,90

 

Als je alleen woont, eventueel samen met kinderen waarvan minstens 1 ten laste, krijg je 49,80 euro bruto, d.i. 44,32 euro netto boven op dat bedrag: je voegt dan een attest van gezinssamenstelling (aan te vragen bij je gemeente) bij het aanvraagformulier. Indien je van de RVA een verhoogde uitkering als alleenstaande krijgt, dan dien je dit attest niet bij te voegen. 

Hoe kan je een toetredingsakte of bedrijfsakkoord afsluiten?

Een toetredingsakte kan worden afgesloten door bedrijven met minder dan 50 werknemers. Bij meer dan 50 werknemers dient er een bedrijfsakkoord afgesloten te worden. Hier kan je een voorbeeld terugvinden (doc / 0.02 MB) dat kan gebruikt worden om een toetredingsakte af te sluiten. 

Meer info met betrekking tot het afsluiten van een toetredingsakte of bedrijfsakkoord:

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
Tel: 02  233 43 93
Fax: 02 233 48 21

Email: informatie@werk.belgie.be
Website: www.werk.belgie.be

Contact

Aanmoedigingspremies

Organisatie: 
Departement Werk & Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)
GSM: 
Vanuit het buitenland (betalend): +32 2 553 1700