Werk en zorg bieden samen kansen

vrijdag, 13 oktober 2017 - 14:15

Mensen met medische, mentale, psychische of sociale problemen hebben het vaak ook moeilijk op de arbeidsmarkt. Voor hen maakte de Vlaamse Regering vandaag de nieuwe werk- en zorgtrajecten concreet, waarvoor jaarlijks 10 miljoen euro bijkomend uitgetrokken wordt. Werk en zorg werken voortaan in heel Vlaanderen structureel samen om iemands werk- en zorgproblemen tegelijkertijd aan te pakken, kansen te bieden en voor iedereen de juiste oplossing te zoeken.

Werk- en zorgtrajecten zijn trajecten op maat waarbij begeleiders uit werk en zorg samen naar de competenties en behoeften van de deelnemers kijken. Waar mogelijk begeleiden ze hen naar een activeringstraject om opnieuw aansluiting te vinden tot de arbeidsmarkt, hetzij in het normaal economisch circuit of in de sociale economie. Tijdens dit tijdelijk traject van maximaal 18 maanden volgt de deelnemer een stage en is er zorgbegeleiding bij bijvoorbeeld een welzijnsvoorziening, een psychiatrisch ziekenhuis of een OCMW en begeleiding naar werk door VDAB of een van haar partners. Het aantal uren per week wordt opgebouwd in functie van de draagkracht van de deelnemer en houdt rekening met de momenten waarop zorgbegeleiding gevolgd wordt.

Voor sommige mensen zal hun werk- en zorgproblematiek zo groot zijn dat duidelijk wordt dat ze op korte of middellange termijn niet meer betaald aan de slag kunnen gaan. Via het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ (GBO) uit het domein Welzijn vinden ze hun weg naar een plek in de zorg of naar zogenaamde ‘arbeidsmatige activiteiten’. Die laatste zijn vrijwillige, onbezoldigde activiteiten die ervoor zorgen dat mensen de kans krijgen hun dag en week te structureren, een sociaal netwerk uit te bouwen, zichzelf te ontplooien, … Het gaat om een aanbod van activiteiten onder begeleiding en in combinatie met zorg bij ‘werkposten’, zoals activiteiten bij buurtcentra, dagactiviteiten van psychiatrische instellingen, enz. Voor heel wat mensen zal dit een structureel gegeven zijn, voor anderen misschien een springplank naar betaald werk. Hoe dan ook wordt jaarlijks geëvalueerd of ook een volgende stap mogelijk is.

Vlaams minister van Sociale Economie Liesbeth Homans: “Een deel van deze mensen zal op termijn kunnen doorstromen naar de sociale economie. Voor hen wordt extra begeleiding voorzien”.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Mensen met medische, mentale, psychische of sociale problemen hebben het vaak erg moeilijk op de arbeidsmarkt. Vanuit verschillende beleidsdomeinen hebben we allemaal instrumenten om hen te helpen, maar tot vandaag werkten die te vaak naast elkaar. Door de werk-zorgtrajecten zetten we expertise samen en zullen we alle werkzoekenden, hoe bijzonder ook hun persoonlijke problematiek, op korte of middellange termijn gericht kunnen toeleiden naar betaalde arbeid, of zinvolle arbeidsmatige activiteiten, of de gepaste zorg. Tegelijk werken aan de zorgnoden en de arbeidscompetenties biedt een grotere kans op slagen.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen: “Met het werk- en zorgdecreet formaliseren we in 2018  3.800 plaatsen arbeidsmatige activiteiten (AMA) voor kwetsbare mensen met een medische, mentale, psychische of sociale problematiek. Via de casemanager zorg, geïntegreerd breed onthaal of begeleider arbeidsmatige activiteiten blijven we inzetten op het wegwerken van die zorgnoden die de drempels op integratie in de maatschappij verhinderen. Een gepersonaliseerd traject biedt de nodige ondersteuning om hen in hun kracht te zetten en zo op termijn toe te leiden naar werk of een zinvolle dagbesteding binnen AMA. We hebben de ambitie om de komende jaren 7.750 plaatsen voor AMA te creëren in de social profit, profit en sociale economie."

Persinfo

Thomas Pollet
Woordvoerder van minister Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
+32 474 69 56 08 – thomas.pollet@vlaanderen.be