Hervorming opleidingsaanbod werknemers

vrijdag, 3 februari 2017 - 15:00

De Vlaamse Regering schaart zich achter de hervorming van het opleidingsaanbod dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters vandaag voorstelde. Minister Muyters borduurde verder op het akkoord dat de Vlaamse sociale partners hierover bereikten. Met de hervorming moeten werknemers zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Vlaanderen evolueert verder naar een innovatieve kenniseconomie. Meer dan ooit zijn de ontwikkeling van kennis en vaardigheden essentieel voor de productiviteit en de competitiviteit van onze bedrijven én voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van werknemers. Met de 6de Staatshervorming kwam nog een stukje van de opleidingsbevoegdheid naar Vlaanderen, wat het een uitgelezen kans maakte om het geheel te hervormen en te moderniseren.

De Vlaamse sociale partners kregen in het Vlaams Banenpact eerst de kans om een gemeenschappelijke visie op die hervorming te ontwikkelen. Minister Muyters werkte deze visie verder uit in de nota die vandaag door de regering werd goedgekeurd. Hij baseert de hervorming en de invulling van de instrumenten op 5 bouwstenen:

  1. een arbeidsmarktgerichte en toekomstgerichte focus
  2. één generiek kwaliteitskader
  3. één erkende opleidingsdatabank
  4. een uniforme monitoring en evaluatie
  5. transparantie en digitalisering

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “In Vlaanderen hebben we een goede traditie in het ondersteunen van werknemers in hun opleidingen. Nu ik ook de bevoegdheid kreeg over het zogenaamde Betaald Educatief Verlof zag ik de kans mooi om al onze ondersteuningsmechanismen te hervormen en op elkaar te laten aansluiten. Voortaan hebben we drie instrumenten: het Vlaams opleidingsverlof, de Vlaamse opleidingscheque en het Vlaams opleidingskrediet. Vorming en opleiding zijn van belang voor iedereen: voor de individuele werknemer die zijn competenties kan versterken, voor de bedrijven die meer goed opgeleide werknemers zien verschijnen op de arbeidsmarkt en voor de toekomstige arbeidsmarkt en onze economie in het algemeen omdat onze productiviteit, competitiviteit en innovatie een boost krijgen. Essentieel is dat we de invulling van die 3 instrumenten baseren op telkens dezelfde bouwstenen, wat ervoor zorgt dat het volledige opleidingsaanbod uniform en gestroomlijnd wordt. De instrumenten werken op elkaar in, versterken elkaar en gebruiken dezelfde standaarden. Dat maakt het duidelijk en transparant voor iedereen.

Het Vlaams opleidingsverlof regelt het recht van werknemers uit de private sector tijd te krijgen opleidingen te volgen zonder dat ze daarbij loonverlies lijden. Nadat een opleiding afgerond is, betaalt de Vlaamse overheid de loonkost terug aan de werkgever. Opleidingen die in aanmerking komen voor het Vlaams opleidingsverlof moeten erkend zijn. Sowieso zijn de erkenningen tijdelijk, wat maakt dat het aanbod steeds actueel is en aangepast blijft aan de algemene en inhoudelijke oriëntaties.

Via de Vlaamse opleidingscheques kunnen kort- en middengeschoolde werknemers arbeidsmarktgerichte opleidingen volgen. Hooggeschoolde werknemers kunnen van de cheques gebruik maken als de opleiding past in de loopbaanbegeleiding die ze volgen. De opleidingen die in aanmerkingen komen zijn dezelfde als die bij het Vlaams opleidingsverlof. In de toekomst zal de papieren cheque volledig verdwijnen en vervangen worden door digitale cheques. We gaan het systeem versterken met aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Sluitstuk bij ondersteuning van de werknemersopleidingen is het Vlaams opleidingskrediet, speciaal gefocust op de toekomstige uitdagingen op de arbeidsmarkt. Werknemers uit de privésector kunnen vandaag al via federale wetgeving tijdskrediet opnemen voor opleidingen. Vlaanderen wil daar bovenop nog een extra premie geven in de vorm van de het Vlaams opleidingskrediet. Zo kunnen werknemers die zich grondig willen herscholen, heroriënteren of herkwalificeren, rekenen op een extra steun van de Vlaamse overheid. In een actuele en veranderende arbeidsmarkt waar carrièreswitches meer regel dan uitzondering zullen worden, verdienen die keuzes een extra steun.

In elk instrument zijn de erkende opleidingen dezelfde. Alle opleidingen worden elk jaar getoetst aan een vijftal criteria, waaronder de mate waarin een opleiding inspeelt op de (toekomstige) uitdagingen op de arbeidsmarkt, technologische evoluties, knelpuntkwalificaties of -competenties… Minister Muyters: “Alle erkende opleidingen moeten tot doel hebben om arbeidsmarktposities te verbeteren, vandaag of in de toekomst. De Vlaamse arbeidsmarkt is voortdurend en steeds sneller in beweging, we ondervinden stevige concurrentie van het buitenland en de krapte op onze arbeidsmarkt wordt groter. We hebben vandaag en in de toekomst élk talent op onze arbeidsmarkt nodig. Enkel door goed geschoolde en goed gemotiveerde mensen kunnen we Vlaanderen draaiende houden. Deze hervorming ondersteunt die ambitie.