Definitieve goedkeuring van hernieuwd collectief maatwerkbesluit

vrijdag, 17 februari 2017 - 16:00

Op vrijdag 17 februari 2017, hechtte de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het besluit maatwerk bij collectieve inschakeling. Er kan nu door alle partijen opnieuw uitwerking gegeven worden aan een succesvolle implementatie van het maatwerkstelsel.

Context

Op 26 januari 2016 heeft de Raad van State het maatwerkbesluit geschorst. Als gevolg van de schorsing trad met ingang van 8 februari 2016 opnieuw de reglementering inzake de voormalige beschutte en sociale werkplaatsen in werking. In navolging van het principeakkoord tussen de Vlaamse overheid en de koepelorganisaties werd een hernieuwd maatwerkbesluit voorbereid. Dit besluit werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 december 2016.

Uitvoeringsbesluit

Het definitieve maatwerk-bis-besluit schept nu duidelijkheid over de toekomst van collectief maatwerk. Het nieuwe regelgevende kader zal, zoals afgesproken met de sector,  in werking treden op 1 januari 2019. Tot die datum blijft de huidige regelgeving beschutte en sociale werkplaatsen van kracht. De werkplaatsen zullen zich kunnen voorbereiden op de nieuwe regelgeving, door middel van simulaties van het nieuwe systeem, die minimum één jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving ter beschikking worden gesteld.

Blik op toekomst

Er kan nu een bladzijde omgedraaid worden en weer volop vooruit gekeken worden naar de toekomstige uitdagingen, zoals de toeleiding en de doorstroom van doelgroepwerknemers en de brug tussen de sociale en de reguliere economie. Het blijft de ambitie van de Minister van Sociale Economie, en van het Departement Werk en Sociale Economie om alle ondernemingen in deze uitdagingen te ondersteunen en te informeren.