+ 24 300 Arbeidsplaatsen in Vlaanderen: het zichtbaar topje van de ijsberg

donderdag, 15 december 2016 - 09:15

In het Vlaams Gewest tellen we netto 24.317 arbeidsplaatsen meer tussen juni 2014 en juni 2015. Hoe belangrijk ook, dit cijfer laat maar een fractie zien van hoe de Vlaamse arbeidsmarkt beweegt. Met DynaM-Reg, een samenwerkingsverband van RSZ, HIVA – KU Leuven en de drie gewesten, is het voortaan mogelijk om de dynamiek achter deze cijfers bloot te leggen: de bruto toe- of afname van het aantal arbeidsplaatsen, de in- en uitstroom van werknemers in elk gewest, de interne verschuivingen binnen ondernemingen die actief zijn in meerdere gewesten.

In het Vlaams Gewest tellen we naast een toename van 124.380 arbeidsplaatsen een afname met 100.063 arbeidsplaatsen. Het verschil tussen toe- en afname geeft op zijn beurt de netto-evolutie van het aantal arbeidsplaatsen (+24.317 in 2014-2015). Deze netto evolutie wordt in het Vlaams Gewest sterk opgehoogd dank zij de aanwezigheid van multiregionale ondernemingen, actief in meer dan één gewest (+14.803 bij de multiregionale ondernemingen in vergelijking met +9.514 bij de uniregionale ondernemingen). Van de 124.380 bruto bijgekomen jobs in het Vlaams gewest zijn er 28.553 arbeidsplaatsen bij multiregionale ondernemingen.

Grafiek 1: Tewerkstellings- en werknemersdynamiek tussen 30 juni 2014 en 30 juni 2015 in het Vlaams Gewest

grafiek 1

© DynaM reg. BISA - IWEPS - Departement WSE - RSZ - HIVA-KU Leuven. Gegevens exclusief DIBISS

 

Bij de werknemers is de dynamiek meer dan tweemaal zo groot als de dynamiek van arbeidsplaatsen. De dynamiek van werknemers, die slaat op het totaal aantal aanwervingen en exits, laat zien dat 357.388 werknemers nieuw in een onderneming zijn gestart tussen 2014 en 2015; tegelijk verlieten 335.793 werknemers met werkplaats in het Vlaams Gewest hun onderneming. Netto geeft dit een positieve instroom van 21.595 werknemers. Binnen eenzelfde onderneming merken we bovendien nog bijkomend een verschuiving van 8.755 werknemers vanuit de twee andere gewesten naar het Vlaams Gewest. De omgekeerde beweging was beperkter in omvang (verschuiving binnen eenzelfde onderneming van 6.033 werknemers uit het Vlaamse Gewest). Aldus is er nog het saldo van 2.722 arbeidsplaatsen die verschoven van het Brussels of Waals Gewest naar het Vlaams Gewest, binnen eenzelfde onderneming. Dit fenomeen doet zich voor jaar na jaar.

Grafiek 2: Tewerkstellingsdynamiek tussen 30 juni 2006 en 30 juni 2015 in het Vlaams Gewest

grafiek 2

© DynaM reg. BISA - IWEPS - Departement WSE - RSZ - HIVA-KU Leuven. Gegevens exclusief DIBISS

 

 

Voor het eerst brengt het project DynaM de volledige tewerkstellingsdynamiek voor de Belgische loontrekkende tewerkstelling in kaart, met een volledig accuraat beeld van de dynamiek per gewest en de interregionale transfers bij eenzelfde onderneming. De dynamiek wordt ontleed op twee niveaus : het niveau van arbeidsplaatsen en het niveau van werknemers. Om de volledige regionale dynamiek te kennen is het onderscheid tussen uniregionale (enkel actief in één gewest) en multiregionale ondernemingen (met vestigingen in meer dan één gewest) noodzakelijk. Dat is het resultaat van DynaM-Reg, een unieke samenwerking van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid), het BISA, het Departement WSE, het IWEPS, en het HIVA-KU Leuven.

Tabel 1 toont de dynamiek van arbeidsplaatsen evenals de dynamiek van werknemers in absolute cijfers. De dynamiek van arbeidsplaatsen slaat op de omvang van bijkomende jobs en van verdwijnende jobs. De dynamiek van werknemers slaat op het totaal aantal individuele bewegingen: aanwervingen, exits en de interne intergewestelijke bewegingen in multiregionale ondernemingen (werknemers die hun job behouden, maar in een andere vestiging in een ander gewest).

Tabel 1: Overzicht regionale tewerkstellings- en werknemersdynamieken op de arbeidsmarkt (2012-2015)

tabel 1

© DynaM reg. BISA - IWEPS - Departement WSE - RSZ - HIVA-KU Leuven. Gegevens exclusief DIBISS

 

De gewesten kennen een verschillende dynamiek

Deze nieuwe DynaM-review leert dat de dynamiek in het herstel sinds de crisis niet gelijk loopt in de drie gewesten. Bovendien verschuiven er ook jobs binnen eenzelfde onderneming van de ene vestiging naar de andere vestiging tussen de gewesten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent in de periode 2014-2015 een sterke dynamiek, in het bijzonder bij de ondernemingen die enkel in het Brussels Gewest actief zijn (“uniregionale ondernemingen”). Ter vergelijking met de andere gewesten, het Brussels gewest vertegenwoordigt 23,8% van de netto-aangroei bij alle uniregionale ondernemingen in België, terwijl het tewerkstellingsaandeel rond 12% schommelt. De netto-evolutie was zwakker (0,3%) dan in de twee andere gewesten (1,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië) in deze periode. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat er relatief meer jobs verloren zijn gegaan in Brussel (6,1%) in vergelijking met Vlaanderen (4,9%) en Wallonië (5,4%) (tabel 2).

Het Vlaams Gewest laat de beste groeicijfers optekenen, dank zij het op peil houden van de bruto toename van jobs (6,1%). Ook de instroomgraad en de uitstroomgraad van werknemers liggen op het hoogste niveau (tabel 2). Deze worden mede opgehoogd dank zij het positief saldo van de transfer van arbeidsplaatsen vanuit het Brussels en het Waals Gewest binnen eenzelfde onderneming (zie tabel 1).

In het Waals Gewest speelde de crisis nog langer door, maar er is wel een inhaalbeweging ingezet in de periode 2014-2015 (zie tabel 3). We merken een fors herstel in de netto-evolutie bij de uniregionale ondernemingen in het Waals gewest, van -3.001 in 2013-2014 naar +4.177 in 2014-2015. Daar tegenover staat dat de multiregionale ondernemingen een lager niveau van dynamiek kennen ten opzichte van het jaar voordien.

Tabel 2: Overzicht regionale dynamieken op de arbeidsmarkt -  relatieve groei (2014-2015)

tabel 2

© DynaM reg. BISA - IWEPS - Departement WSE - RSZ - HIVA-KU Leuven. Gegevens exclusief DIBISS

 

 

Tabel 3: Overzicht regionale dynamieken op de arbeidsmarkt naar type onderneming (2012-2015)

tabel 3

© DynaM reg. BISA - IWEPS - Departement WSE - RSZ - HIVA-KU Leuven. Gegevens exclusief DIBISS

 

 

Voor meer toelichting bij de cijfers, analyse en duiding

Met DynaM-reg is de website www.dynam-belgium.org uitgebreid met de cijferreeks 2006-2015 over de regionale dynamiek op de arbeidsmarkt. Deze bestaat uit de jobtoename en jobafname, evenals de instroom en uitstroom van werknemers bij de regionale vestigingen van alle RSZ-plichtige werkgevers in ons land. De cijfers en analyses zijn te raadplegen op www.dynam-belgium.org

Downloads:

Meer informatie