Kan ik op voorhand weten hoeveel de VOP exact zal bedragen?

Neen.

Men kan wel een raming maken, maar de exacte premie wordt pas berekend na afloop van het betrokken kwartaal (en na aangifte bij RSZ via Dmfa) op basis van het effectief betaalde brutoloon, vermeerderd met de effectieve werkgeversbijdrage en verminderd met de effectief bekomen werkgeversbijdragenverminderingen. Zo bekomt men het referteloon. Dit referteloon wordt begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (‘gmmi’, zijnde 1.593,76€) of 3.187,52€/maand (9.56256€/kwartaal).

Hierna een overzicht van de absolute maxima, van toepassing indien het referteloon hoger of gelijk is aan 3187,52€/maand en de werknemer voltijds en ononderbroken werkt: 

 

Max. per kwartaal

Max. per maand

1ste jaar (40%)

3.825,02 €

1275 €

2de jaar (30%)

2.868,77 €

956,26 €

3de - 5de jaar (20%)

1.912,51 € 637,5 €