C Toelating tot arbeid onbepaalde duur - gecombineerde vergunning

Algemene bepalingen

Een toelating tot arbeid van onbepaalde duur kan worden uitgereikt aan twee groepen van buitenlandse werknemers:

 1. de buitenlandse onderdanen die beschikken over een wettig verblijf in België en die bewijzen dat ze vier jaar arbeid in België hebben verricht gedurende vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Deze vier jaar arbeid in België dient verricht te zijn op basis van arbeidskaarten B en/of toelatingen tot arbeid;
 2. de buitenlandse onderdanen die het statuut van langdurig ingezeten onderdanen (pdf / 3.42 MB) in een andere lidstaat van de Europese Unie hebben verkregen krachtens wetgeving of reglementering ter omzetting van richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, die beschikken over een wettig verblijf in België en die bewijzen dat ze twaalf maanden arbeid in België hebben verricht gedurende maximaal achttien maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. Deze twaalf maanden arbeid in België dient verricht te zijn op basis van arbeidskaarten B en/of toelatingen tot arbeid.

Perioden van algehele arbeidsongeschiktheid worden gelijkgesteld met arbeidsperioden, indien de arbeidsongeschiktheid gevolg is van een ziekte, beroepsziekte of arbeidsongeval, die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze tewerkgesteld was door een in België gevestigde werkgever.

Volgende perioden van arbeid komen echter niet in aanmerking voor een toelating tot arbeid van onbepaalde duur:

 1. perioden zonder arbeid of tewerkstelling: de perioden die gedekt zijn door toelatingen tot arbeid die toegekend zijn voor prestaties buiten een arbeidsovereenkomst - zoals een overeenkomst van plaatsing voor een au-pair jongere of een stageovereenkomst zonder loon voor een stagiair;
 2. perioden van gedetacheerde tewerkstelling: de perioden die gedekt zijn door toelatingen tot arbeid voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden blijven met een in het buitenland gevestigde werkgever;
 3. perioden van verblijfsgerelateerde tewerkstelling: de perioden die verricht zijn met toepassing van de normen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het kader van de specifieke verblijfssituatie van de betrokken personen.
   

Hoe aanvragen

Let op: gelieve het aanvraagformulier en de gevraagde documenten LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor onbepaalde duur met gecombineerde vergunning (docx / 0.14 MB)”;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort, en tevens wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, een kopie van de Belgische verblijfsvergunning;
 • een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de recentste toelating tot arbeid (of indien tewerkstelling vòòr 1 januari 2019: van de recentste arbeidskaart en -vergunning);
 • een fotokopie van de lopende arbeidsovereenkomst of, bij het ontbreken daarvan, om het even welk ander document, aan de hand waarvan de onderdaan van een derde land aantoont dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, overeenkomstig artikel 61/25-5, §1, 2° van de wet van 15 december 1980. Belangrijk: bij gebrek aan een reguliere arbeidsovereenkomst dient de betrokkene steeds aan te tonen dat hij voor de komende periode van toelating tot arbeid, nog steeds arbeid verricht onder gezag en dat dit gebeurt via een overeenkomst of document anders dan een arbeidsovereenkomst - zoals bepaald in artikel 3 van de Wet 30/4/1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;
 • het bewijs dat de onderdaan over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.