B6-3 Bijzondere categorie - Overige

Algemene bepalingen

Artikel 18 van het BVR (pdf / 0.17 MB) bepaalt dat een toelating tot arbeid van bepaalde duur alleen aan de in België gevestigde werkgever uitgereikt wordt, als het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden. Dit onmogelijk vinden van een kandidaat-werknemer op de lokale arbeidsmarkt dient door de Belgische werkgever (die de toelating tot arbeid aanvraagt) gestaafd te worden door bijzondere economische of sociale redenen.

Let op: een toelating tot arbeid voor een tewerkstelling buiten één van de concrete categorieën zoals opgenomen in artikel 16, 17 en 19 van het BVR (pdf / 0.17 MB) wordt dus enkel toegekend aan een Belgische werkgever! Er kan dus nooit een toelating tot arbeid toegekend worden voor een tewerkstelling in een knelpuntberoep via een detachering, noch via een tewerkstelling bij een buitenlandse onderneming (zelfs met een Belgisch ondernemingsnummer) rechtstreeks in België!

Tevens dient de Belgische werkgever aan te tonen dat het effectief niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden en dat dient de Belgische werkgever te staven op basis van bijzondere economische en/of sociale redenen. Indien deze bewijsvoering ontbreekt bij de aanvraag, dan wordt de aanvraag onontvankelijk verklaard en zal de aanvraag dus niet verder behandeld worden, noch zal er een beslissing genomen worden inzake een toelating tot arbeid.
De minimaal vereiste bewijsvoering (bijzondere economische en/of sociale redenen) dat er geen arbeidskrachten beschikbaar zijn, is de volgende:
- voor de tewerkstelling dient de werkgever een vacature gepubliceerd te hebben bij VDAB in gedeeld beheer: deze vacature dient dus in overleg en in samenwerking met VDAB opgesteld en gepubliceerd te zijn - VDAB dient deze vacature dus geëvalueerd en goedgekeurd te hebben (=gedeeld beheer)! Een door de werkgever op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid gepubliceerde vacature volstaat dus niet - dit is geen gedeeld beheer. Een kopie van deze vacature dient u toe te voegen bij de aanvraag;
- deze vacature in gedeeld beheer dient reeds zes weken (voorafgaand aan de aanvraag tot toelating tot arbeid) gepubliceerd te zijn en nog lopende zijn op de website van VDAB. Voor seizoensarbeid volstaat een publicatietijd van minstens drie weken die nog lopende is.

 

De richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26  februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een tewerkstelling als seizoenarbeider is heden ook omgezet. Dit houdt in dat aanvragen voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen als seizoenarbeider onder de procedure van de gecombineerde vergunning vallen.

Onverminderd artikel 18 wordt een toelating tot arbeid voor seizoenarbeiders toegekend als de seizoenarbeider gebonden is door een arbeidsovereenkomst met de werkgever voor seizoenafhankelijke activiteiten in de sectoren landbouw, tuinbouw of horeca, voor maximaal vijf maanden per periode van twaalf maanden.

Aanvragen voor seizoenarbeid worden binnen de 90 dagen behandeld. Indien het gaat om een herhaling als seizoenarbeider in de loop van de voorafgaande 5 jaar, wordt de aanvraag binnen de 60 dagen behandeld. Indien het een herhaling binnen de 5 maanden betreft, bedraagt de behandelingstermijn 30 dagen.

De aanvraag van hernieuwing van de toelating tot arbeid in het kader van seizoenarbeid dient uiterlijk één maand voor het verstrijken van de lopende toelating aangevraagd te worden.

 

Hoe aanvragen

Let op: gelieve het aanvraagformulier en de gevraagde documenten LOS in te dienen en ze dus NIET AAN ELKAAR TE NIETEN voor verzending naar onze dienst!

Het aanvraagdossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (docx / 0.07 MB)”. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een mandataris of gemachtigde, dient een kopie te worden toegevoegd van het identiteitsdocument van de betrokken mandataris.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort, en tevens wanneer de werknemer reeds in België aanwezig is op het ogenblik van de indiening van de aanvraag, een kopie van de Belgische verblijfsvergunning;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst;
 • een bewijsvoering met de economische en/of sociale redenen waarmee de Belgische werkgever aantoont dat het effectief niet mogelijk is om binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden, die al of niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden;
 • het bewijs van de betaling van de retributie (art.61/25-5, §1, 2° van Wet 15/12/1980);
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht, als hij ouder is dan achttien jaar. Als het getuigschrift opgesteld is in het buitenland, dient het gelegaliseerd èn vertaald te zijn (Nederlands, Frans of Engels);
 • een medisch attest (of Franstalige versie) waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet is aangetast door een van de ziekten bedoeld in de bijlage bij Wet 15/12/1980;
 • het bewijs dat de onderdaan over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.
 • In geval van een aanvraag tot seizoenarbeid: bewijs dat betrokkene tijdens zijn verblijf op een passende wijze zal gehuisvest worden, zodat hij een gepaste levensstandaard geniet, overeenkomstig de wetgeving inzake de huisvesting.

Bij een aanvraag tot verlenging of hernieuwing van een lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart dient het aanvraagdossier twee maanden voor het einde van de lopende vergunning te worden ingediend. Het dossier dient te bestaan uit:

 • een volledig ingevuld formulier “aanvraag tot toelating tot arbeid voor bepaalde duur met gecombineerde vergunning (docx / 0.07 MB)”.
  belangrijk: op de nieuwe aanvraagformulieren worden specifieke gegevens gevraagd die voorheen mogelijk niet voorkwamen op de 'oude' aanvraagformulieren. Zo wordt er heden steeds gevraagd naar concrete ondernemings- of vestigingsnummers van betrokken ondernemingen, of naar concrete rijksregister- of BISnummers van betrokken personen. Dit staat ten dienste van een correcte identificatie en tevens voor het ophalen van authentieke gegevens uit verschillende externe digitale databanken. Het gebruik van die authentieke bronnen worden noodzakelijk geacht voor het correct verwerken van de ondernemings- en persoonsgegevens door de Dienst Economische Migratie.
  Ook wordt er heden bij een tewerkstelling steeds gevraagd naar de ISCO-code van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden. Deze  International Standard Classification of Occupations wordt gebruikt voor het classificeren van beroepen in een gedefinieerde set van groepen volgens de taken die verricht worden. De concrete codes en bijkomende uitleg kan u terugvinden bij Statbel - voor onze aanvraagformulieren dient u steeds een viercijferige ISCO-code op te geven van de concrete functie of job die uitgevoerd zal worden
  ;
 • een kopie van de buitenlandse identiteitskaart of een kopie van de persoonsgegevens van het internationaal paspoort, en tevens een kopie van de Belgische verblijfsvergunning;
 • het bewijs dat hij over een ziektekostenverzekering beschikt die alle risico’s in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt;
 • een fotokopie van het identiteitsbewijs van de Belgische werkgever of dat van zijn volmachthouder;
 • een kopie van de arbeidsovereenkomst indien deze gewijzigd is ten opzichte van de vorige tewerkstellingsperiode;
 • een kopie van de loonfiches of loonafrekeningen voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt en/of een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt.
 • In geval van een aanvraag tot seizoenarbeid: bewijs dat betrokkene tijdens zijn verblijf op een passende wijze zal gehuisvest worden, zodat hij een gepaste levensstandaard geniet, overeenkomstig de wetgeving inzake de huisvesting.