Subregionaal beleid

De verschillende streken in Vlaanderen kennen een eigen sociaaleconomische dynamiek en staan voor specifieke uitdagingen op vlak van werkgelegenheid. Op streekniveau spelen de sociale partners en de lokale overheden in onderling overleg in op die dynamiek en die uitdagingen. De Vlaamse overheid ondersteunt de sociaaleconomische ontwikkeling in de verschillende Vlaamse streken en subsidieert de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV).

De Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden (ERSV) zijn door Vlaanderen erkende vzw’s. Zij organiseren en ondersteunen het sociaaleconomische overleg tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio (SERR) en het overleg tussen de sociale partners en de lokale overheden (steden, gemeenten en provincies) in één of meerdere Regionaal Economisch en Sociale Overlegcomités van de Regio (RESOC). 

De Sociaal-Economische Raad van de Regio (SERR) adviseert het economische beleid en het werkgelegenheidsbeleid van de diverse overheden en is bevoegd voor het overleg over sociaaleconomische aangelegenheden met belang voor de betrokken regio. In elke SERR zetelen acht vertegenwoordigers van de werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties en acht vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. Die vertegenwoordigers worden aangesteld door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

Het Regionaal Economisch en Sociaal OverlegComité (RESOC) verleent advies aan de gemeenten, de provincie en de Vlaamse overheid over sociaaleconomische aangelegenheden en is verantwoordelijk voor het opstellen van een streekpact. In zo’n pact tekenen de betrokken overheden samen met de sociale partners een gezamenlijke visie op hun streekontwikkeling uit voor een termijn van zes jaren. In elke RESOC zetelen de zestien leden van de SERR en minimum acht vertegenwoordigers van de provincie, de steden en de gemeenten.Zowel de Vlaamse, de federale als de lokale overheden kunnen RESOC’s en SERR’s om advies vragen. Voor een geactualiseerd overzicht van de adviesfunctie in relatie tot de Vlaamse overheid: Adviesfunctie Resoc en Serr (doc / 0.06 MB).

RESOC’s en SERR’s verstrekken ook uit eigen beweging adviezen over het beleid dat raakt aan de belangen van de streek.

Juridische en technische informatie hierover vind je in het decreet van 7 mei 2004 (pdf / 0.07 MB) en het uitvoeringsbesluit van 22 oktober 2004 (doc / 0.04 MB).

Omwille van de specifieke bevoegdheidsverdeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt Vlaanderen samen met de Brusselse regering in Brussel het sociale overleg over het opleidings- en tewerkstellingbeleid via het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO).

Het Platform socio-economisch streekontwikkelingsbeleid ondersteunt en coördineert het socio-economische streekontwikkelingsbeleid en van de werking van de erkende regionale samenwerkingsverbanden. Het platform neemt initiatieven om ervaring uit te wisselen en het overleg tussen de erkende regionale samenwerkingsverbanden, de SERR's en RESOC's te stimuleren.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43