Doel en historiek van de sectorconvenants

Doel van de sectorconvenants

De sectorconvenants zijn protocols van samenwerking tussen de sectoren (sectorale sociale partners) en de Vlaamse Regering over actuele thema’s, zoals:

  • een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
  • het stimuleren van competentieontwikkeling, en
  • het verhogen van diversiteit op de arbeidsmarkt.

De sectorconvenants zijn een krachtig instrument voor het verwezenlijken van een sectoraal beleid dat versterkend werkt ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid. Via de sectorconvenants geven de sectoren mee gestalte aan de prioriteiten van het arbeidsmarktbeleid en trachten zij meer mensen aan het werk te krijgen en houden en elk talent te (h)erkennen, ontwikkelen en benutten.

Op dit ogenblik zijn er met meer dan 30 sectoren convenants afgesloten. Sectoren gaan dus reeds in ruime mate in op het aanbod om convenants af te sluiten. De uitvoering van de opdrachten in de sectorconvenants is in handen van sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritaire sectororganisaties. De sectorconsulenten worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Jaarlijkse opvolgingsrapporten en globaal jaarrapport

Alle sectorconvenants worden jaarlijks opgevolgd en geëvalueerd door de Vlaamse overheid. Na afloop van een werkjaar en bij afloop van het convenant moet de sector een voortgangs- of eindevaluatiesrapport aan de Vlaamse overheid bezorgen.

De Vlaamse overheid maakt ook regelmatig een globaal jaarrapport op (op basis van de opvolgingsrapporten) dat wordt overgemaakt aan VESOC.

In 2008 werd in het kader van het Viona-onderzoeksprogramma 'De Dynamische kracht van sectorconvenants' (pdf / 0.49 MB) onderzocht door het HIVA. 

In 2015 werd er in het kader van het VIONA-onderzoeksprogramma een onderzoek uitgevoerd “Naar een vernieuwde sectorale insteek voor het Vlaams werkgelegenheidsbeleid” door IDEA Consult.

Ontstaan en geschiedenis van de sectorconvenants

2001

In 2001 werd de eerste generatie sectorconvenants afgesloten in het kader van het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2001 - 2002 (pdf / 0.05 MB).

2003

Op 21 maart 2003 werd het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2003 – 2004 (pdf / 0.04 MB) afgesloten waarin de bestaande samenwerking van de Vlaamse Regering met de sectoren d.m.v. sectorconvenants werd verlengd en uitgebreid.

2005

Het Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2005-2006 (pdf / 0.12 MB) zet een aantal maatregelen in de steigers die sectoraal moeten ingevuld worden en hun weerslag vinden in het sectorconvenant. Dit Werkgelegenheidsakkoord draagt bij tot het verhogen van de werkzaamheids- en werkbaarheidsgraad met aandacht voor kansengroepen.

2007

De Beleidsbrief Werk 2008 (pdf / 0.47 MB) van minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, en het akkoord van 14 mei 2007 over de Competentieagenda, werkten inspirerend op de werking van de sectorconvenants.

2009

Om de werking van de sectorconvenants binnen het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te verzekeren voor de toekomst werd in 2009 de stap naar een decretale verankering gezet. Op 4 maart 2009 hechtte het Vlaams Parlement haar goedkeuring aan het decreet op de sectorconvenants. Meer informatie over het decreet kan u hier terugvinden.

In 2009 werd op basis van het Regeerakkoord (pdf / 0.61 MB), de Beleidsnota Werk 2009-2014 (pdf / 0.56 MB), het Werkgelegenheids- en Investeringsplan (pdf / 0.1 MB), VIAPact 2020  (pdf / 0.19 MB),... werk gemaakt van de voorbereiding van een nieuwe generatie sectorconvenants. Met deze generatie sectorconvenants stapten we af van het werken met een modelconvenant en -actieplan en vertrokken we meer van de sectorale eigenheid en omgevingsanalyse. Het nieuw inhoudelijk kader en de vernieuwde aanpak werd goedgekeurd door VESOC op 12 februari 2010.

2010

In de loop van 2010 werd de generatie sectorconvenants 2010 - 2011 onderhandeld. 

2012

Op 16 januari 2012 werd het inhoudelijk kader voor de sectorconvenants 2013 - 2014 (pdf / 0.24 MB) en bijhorend inspiratiemenu (pdf / 0.24 MB)goedgekeurd door VESOC. 

2014

De generatie sectorconvenants 2013-2014 werden met 1 jaar verlengd voor de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015.

2015

Op 22 mei 2015 werd het inhoudelijk kader (docx / 0.12 MB) voor de sectorconvenants 2016-2017 goedgekeurd door VESOC. Dit inhoudelijk kader is gebaseerd op het decreet op de sectorconvenants en de hierboven vermelde beleidskaders. Het principe van resultaatsgerichte opvolging werd geïntroduceerd. De sectorconvenants 2016-2017 vind je hier terug.

2017

Binnen de kaders van de generatie convenants 2016-2017 sloten twee nieuwe sectoren een convenant af.

In juni 2017 werd het inhoudelijk kader (pdf / 0.2 MB) voor de sectorconvenants 2018-2019 goedgekeurd door VESOC. 

Contact

Sectorconvenants

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Sectorconvenants
Straat + nr: 
Koning Albert II – laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel