Decreet

De sectorconvenants zijn uitgegroeid tot een krachtig instrument voor het verwezenlijken van een sectoraal beleid dat versterkend werkt ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid. Om de werking van de sectorconvenants binnen het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid te verzekeren voor de toekomst werd de stap naar een decretale verankering gezet. Op 4 maart 2009 hechtte het Vlaams Parlement haar goedkeuring aan het decreet op de sectorconvenants. Het decreet voorziet in een rechtsgrond voor het sluiten van convenants tussen de Vlaamse Regering en de sectoren. Het bepaalt onder meer de sectorspecifieke maatregelen die erin kunnen worden opgenomen.

Een kleine decreetswijziging werd daarna nog doorgevoerd waardoor het ook mogelijk werd om sectorconvenants voor minder dan 2 jaar af te sluiten. De geconsolideerde versie (pdf / 0.04 MB) van het decreet kan u hier terugvinden.