Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling staat voor het vervullen van de behoeften van de huidige generaties zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Er bestaan meerdere definities van MVO doch ze lopen allemaal sterk gelijk.

De Europese Commissie stelt in zijn “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen” voor om MVO te herdefiniëren als "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben". Die verantwoordelijkheid veronderstelt respect voor de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners. Volwaardig MVO houdt in dat bedrijven aandacht voor mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Doel is:
- zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor hun eigenaren/aandeelhouders en voor hun andere stakeholders en de samenleving als geheel;
- mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Een andere definitie van MVO uit het Belgisch referentiekader MVO luidt als volgt

"Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces."

Uit bovenstaande definitie kunnen we volgende kenmerken afleiden:

 1. MVO is geen toestand maar wel een proces van continue verbetering van de prestaties van de onderneming.
 2. MVO is een vrijwillig engagement van ondernemingen. Dit betekent dat het bij MVO gaat om initiatieven bovenop het nakomen van bestaande wetgeving.
 3. Systematische integratie van economische, sociale en milieu overwegingen in de gehele bedrijfsvoering.
  • Bij MVO wordt gestreefd naar het creëren van meerwaarde in drie dimensies. Dit wordt ook wel de 'Triple Bottom Line' genoemd, verwijzend naar de 3 P’s ‘profit, people en planet’:
   • Profit verwijst naar de economische dimensie van ondernemen: het voortbrengen van goederen en diensten met winst als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
   • People behandelt de sociale dimensie van ondernemen: de gevolgen van ondernemen voor mensen, zowel binnen als buiten de onderneming.
   • Planet is de milieudimensie van ondernemen: de effecten van ondernemen op het natuurlijke leefmilieu.
  • Bovendien moeten de 3 P’s op systematische wijze worden meegenomen in de gehele bedrijfsvoering. MVO is een consequent toepassen van de drie dimensies in alle facetten van de bedrijfsvoering en de kernactiviteiten van de onderneming. MVO is dus veel meer dan maatschappelijke betrokkenheid of liefdadigheid (hoewel dit deel kan uitmaken van de maatschappelijke verantwoordelijkheid), want het gaat over het beleid en het handelen van de onderneming in al haar facetten. Een onderneming ‘ademt’ als het ware MVO.
 4. MVO vindt plaats in overleg en dialoog met de stakeholders. Een onderneming zal geen goed beleid kunnen voeren op economisch, sociaal en milieugebied, als ze niet op de hoogte is van de noden en verwachtingen van de samenleving en haar stakeholders. Overleg en dialoog met de stakeholders is dan ook een essentieel onderdeel van MVO. Bovendien is het betrekken van stakeholders een vorm van kwaliteitsgarantie: het zorgt ervoor dat MVO niet geheel vrijblijvend is voor ondernemingen. Dit zijn de stakeholders of belanghebbenden van de onderneming:
  • aandeelhouders (de stockholders);
  • werknemers;
  • toeleveranciers;
  • klanten;
  • consumenten;
  • de lokale gemeenschap waarin men onderneemt;
  • milieuverenigingen en andere NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties).

Organisaties kunnen concreet op heel wat verschillende manieren invulling geven aan MVO via:

 • competentiemanagement
 • diversiteitbeleid
 • energie-efficiënte, groene energie
 • mensenrechten
 • sociale dialoog
 • internationaal ketendenken
 • ecodesign
 • corporate governance / goed bestuur
 • eerlijke handel
 • duurzaam aankoopbeleid
 • werknemersbetrokkenheid
 • duurzame klantenrelaties
 • filantropie of mecenaat
 • milieuzorg
 • dialoog met stakeholders
 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • samenwerking met NGO's, stichtingen, en non-profitorganisaties

Heel wat praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden op MVO Vlaanderen