Partnerschappen als hefboom voor meer innovatie en duurzaamheid

WSE heeft sinds 2000 heel wat beleidsinitiatieven genomen om MVO bekend te maken en organisaties aan te moedigen ermee aan de slag te gaan. Het ging daarbij consequent uit van een integrale benadering van duurzaamheid met aandacht voor de 3 P’s: People, Planet en Profit.

Om een versnelling hoger te schakelen, is er nood aan strategische partnerschappen met stakeholders die werken rond duurzaamheid, zowel binnen als buiten de overheid. De expertise van WSE op het vlak van sociale duurzaamheid wordt maximaal geïntergreerd bij initiatieven van andere beleidsdomeinen.

MVO Vlaanderen als draaischijf voor MVondernemers

Als antwoord op de nood aan het samenbrengen en verspreiden van informatie, goede praktijken en instrumenten rond MVO werd in 2005 het digitaal kenniscentrum MVO Vlaanderen (DKC) opgericht: www.mvovlaanderen.be. Een vernieuwde site werd gelanceerd in maart 2009. Hierbij werd de site zowel inhoudelijk als vormelijk aangepast naar een praktische, gebruiksvriendelijke website met een focus op het ‘doen’ van MVO.

Daarnaast gaat MVO Vlaanderen sinds 2009 ook offline. Doelstelling is de inhoud van mvovlaanderen.be tot leven brengen en meer zichtbaarheid geven, een antwoord bieden op de MVO-noden op het terrein en de eerste stappen zetten in de richting van een meer complementaire samenwerking met bestaande MVO-initiatieven.

De MVO-sessies resulteerden in 2010 in een uitgebreid aanbod van 4 lerende netwerken, 3 seminaries en 2 bedrijvencontactdagen. In 2012 was er www.start-to-mvo.be waarvan in 2014 een nieuwe reeks loopt. In 2013 namen meer dan 70 organisaties deel aan www.ikmvook.be met als doelstelling om het opstellen van een duurzaamheidsverslag onder de knie te krijgen. Sinds 2013 wordt werk gemaakt van samenwerking tussen de overheid en belanghebbenden rond MVO Vlaanderen, zowel rond het online (DKC) als het offline aanbod. Complementair werken met bestaande initiatieven en inspelen op noden van organisaties zijn hierbij uitgangspunten die moeten leiden tot een gedragen MVO Vlaanderen dat versnippering van middelen en kennis tegengaat.

Draagvlak bouwen voor de multistakeholderbenadering

Vanaf 2011 organiseren DWSE jaarlijks een MVO Forum. Het vond de eerste keer plaats op 1 maart 2011 in Lamot Mechelen en eind 2012 in Leuven. Hiermee moeten de voorziene jaaracties binnen MVO Vlaanderen vorm gegeven worden, bottom-up initiatieven geïntegreerd, maximale afstemming met bestaande initiatieven gerealiseerd en netwerking tussen een brede groep stakeholders gefaciliteerd. Begin 2014 is er opnieuw een MVO forum, meerbepaald in Gent op 11 maart. Meer info op www.mvowerkt.be.

MVO Paspoort in sectoren

Organisaties en ondernemingen worden geconfronteerd met een vraag naar meer duurzaamheid en transparantie in hun activiteiten vanuit diverse stakeholders: de samenleving (consumenten en NGO's), beleidsmakers die duurzaamheidscriteria integreren in beleidsmaatregelen, en ondernemingen hoger in de keten die bepaalde duurzaamheidseisen opleggen.

Deze verwachtingen zijn niet nieuw en de afgelopen jaren werden diverse instrumenten en

methodieken ontwikkeld. Toch blijkt dat ze niet makkelijk de weg naar de bedrijfsvloer vinden. Om de kloof naar de praktijk te dichten, kijkt de Vlaamse overheid vanuit de internationale ambities uit Pact 2020 en ViA naar internationaal gevalideerde tools zoals iso 26.000 en GRI-richtlijnen. De ISO 26000 helpt bedrijven en organisaties om te bepalen wat belangrijke aspecten zijn om rekening te mee te houden bij het opnemen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De GRI is het instrument om te communiceren over hoe de organisatie dat doet en daarop presteert. De GRI is de internationale standaard voor het opmaken van een duurzaamheidsrapport. Specifieke criteria en indicatoren voor MVO en duurzaamheid vormen de basis voor het verslag. Zo kan een organisatie tonen hoe het presteert op strategie, bestuur, managementprocessen, betrokkenheid van stakeholders als ook op diverse duurzaamheidsaspecten aangaande milieu, economie, sociaal, arbeid, mensenrechten en productverantwoordelijkheid.

Daarom wordt in 2011 gestart met de ontwikkeling van een MVO Paspoort in sectoren. Via enkele voorlopers binnen de sector wordt een set indicatoren opgesteld volgens de GRI-richtlijnen. De MVO Paspoorten moeten organisaties op weg helpen.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43