Focus op talent

Het departement Werk en Sociale Economie staat in voor de ontwikkeling, de coördinatie en de uitvoering van het beleid tot evenredige arbeidsdeelname van kansengroepen en diversiteit. Dit diversiteitsbeleid staat niet op zich, maar is gelinkt aan het beleid rond opleiding, competentiemanagement, loopbaandienstverlening, leeftijd en werk, werkbaar werk en innovatieve arbeidsorganisatie.

Het diversiteitsbeleid evolueerde vanuit het aanvankelijke ‘beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit’ (ook bekend als het EAD-beleid) naar een loopbaan- en diversiteitsbeleid. Recent werd dit beleid hervormd.      

Op 17 juli 2015 werd de conceptnota ‘Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname’ (pdf / 1.01 MB) door de Vlaamse Regering goedgekeurd. Daarmee kon een hervorming van het loopbaan- en diversiteitsbeleid naar een talentbenadering van start gaan. Het doel is een volwaardige evenredige arbeidsparticipatie om zo de werkzaamheidsgraad omhoog te krijgen. 

“Tegen 2020 willen we 76% van de Vlamingen op beroepsactieve leeftijd aan het werk hebben. Om een werkzaamheidsgraad van 76% te bereiken, moet onze participatiegraad omhoog en moeten bijkomende jobs gecreëerd kunnen worden in onze economie, waardoor o.a. ook meer laaggeschoolden en personen van vreemde herkomst aan het werk kunnen geraken. We willen meer en beter doen, zowel wat betreft maatwerk naar werkzoekenden, versterking van de loopbanen van werkenden en werkzoekenden, de ondersteuning van organisaties bij de ontwikkeling van een competentiegericht HR-beleid en wegwerken van vooroordelen.

 We kijken nog te veel vanuit behaalde diploma’s en te weinig vanuit talenten of ontwikkelingspotentieel. Een klassieke HR-beleidsvoering (in tegenstelling tot een competentiegerichte, geïntegreerde en strategische versie) breekt dit te weinig open. Maar ook vooroordelen durven al eens het zicht op talenten te belemmeren. We moeten de transitie of mindswitch realiseren weg van het hokjesdenken naar een talent en competentie benadering. 

 We hebben deze transitie in Vlaanderen reeds in gang gezet via verschillende instrumenten en met diverse actoren. Toch vertrekt het huidige instrumentarium nog onvoldoende vanuit de sterkte van een individu. Als we een volwaardige evenredige arbeidsparticipatie van iedere werkzoekende/ werkende willen, dan moeten we voor de volle 100% de kaart trekken van talent en competenties en dit gecombineerd met een collectief beleid om de drempels weg te werken voor een talent- en competentieaanpak.”

 (cfr  conceptnota “Focus op talent en competenties als sleutel naar een hogere werkzaamheidsgraad in het kader van Evenredige Arbeidsdeelname (pdf / 1.01 MB)” goedgekeurd op de VR op 17 juli 2015.

 

Deze talentbenadering krijgt via drie sporen gestalte:

(1)   het activeren van alle talenten via het activeringsbeleid van de VDAB en haar partners;

(2)   het investeren in talenten vanuit een professionalisering van het HR- en diversiteitsbeleid, ondersteund door de vereenvoudigde KMO-Portefeuille en de KMO-Groeisubsidie voor KMO’s en door een alternatief instrument voor de sector van de lokale besturen en social profit;

(3)   het doorbreken van vooroordelen en het zichtbaar maken van de aanwezige talenten en competenties via de lancering van een mobiliserende strategie.

 

De maatregelen van het oude loopbaan- en diversiteitsbeleid werden op 31 december 2015 afgerond. Waar nodig werden overgangsmaatregelen voorzien. Sinds het najaar van 2015 wordt het nieuwe driesporenbeleid gaandeweg op de rails gezet.

 

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43