Ongekwalificeerde uitstroom

Voorkomen van ongekwalificeerde uitstroom

In navolging van de Competentieagenda 2010 is verder overleg tussen Onderwijs en Werk nodig met betrekking tot volgende thema’s:

 • Leerlingbegeleiding, studiekeuzebegeleiding, leerloopbaanbegeleiding, loopbaanbegeleiding
 • Preventieve acties inzake schoolmoeheid
 • Werkplekleren, werkervaring
 • Taalondersteuning
 • Arbeidsmarkttoets voor opleidingen
 • Registratie ongekwalificeerde uitstroom en doorstroom naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt
 • Het spijbelactieplan

Dit resulteerde concreet in het actieplan ‘vroegtijdig schoolverlaten’ (pdf / 0.77 MB) en het spijbelactieplan (pdf / 0.47 MB) waarin het merendeel van bovenvermelde issues aangepakt (zullen) worden.

Remediëren van ongekwalificeerde uitstroom

In het loopbaanakkoord werd afgesproken dat VDAB een specifieke collectieve aanpak zou uitwerken voor ongekwalificeerde uitstromers. De VDAB zal hierbij maximaal inzetten op acties die werkervaring bieden via een aangepast job- en opleidingsaanbod zoals werkateliers en/of werkplekleren met het oog op het toeleiden naar knelpuntberoepen en de ruimere arbeidsmarkt. Hierdoor worden alle kansen geboden om een kwalificatie te verwerven.

 • Om dit te realiseren zal de VDAB het aantal laaggeschoolde schoolverlaters dat werkervaring opdoet de komende jaren stapsgewijs opdrijven door:
  • Maximaal in te zetten op IBO, stages en andere vormen van werkplekleren voor deze doelgroep en door maximaal in te zetten op kwalificerende acties zoals tweedekansonderwijs en leerladders waar ook ongekwalificeerde werkzoekenden mee kunnen starten.
  • Het opzetten van werkervaringsprojecten in partnerschap met diverse actoren (oa lokale besturen, grote VZW’s,…) Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de grootsteden en de centrumsteden. De werkzoekende krijgt een opleidingscontract zodat zijn/haar kosten vergoed zijn, hij/zij verzekerd is en er automatisch een positieve evaluatie van het zoekgedrag is. Na het vinden van werk wordt er 6 maanden voorzien in nazorg, vb. door middel van jobcoaching. Deze nieuwe maatregel is gericht op ongekwalificeerde jongeren voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om vlot via bestaande acties in het Normaal Economisch Circuit terecht te kunnen en die niet kampen met een problematiek waarvoor een andere begeleidingsmethodiek aangewezen is.
 • Er wordt aan VDAB ook gevraagd om duurzaamheidstrajecten op te zetten. Bedoeling is dat jongeren die een aantal begeleidings- of tijdelijke trajecten hebben doorlopen uiteindelijk toegeleid worden naar een duurzame tewerkstelling. In deze trajecten moet bijzondere aandacht uit gaan naar jongeren uit de kansengroepen.
 • In het loopbaanakkoord werd ook bepaald om bijkomende acties rond werkplekleren op te nemen in addenda bij de sectorconvenants. Hiertoe werd een ESF-oproep naar sectoren gelanceerd waarop 11 projecten werden ingediend.
 • De VDAB proeftuin IBO-DO die opgestart werd om voor jongeren die deeltijds leren via IBO een deeltijdse werkervaring aan te bieden, zal geëvalueerd worde n (kan inspiratie leveren voor een intensieve IBO op maat van ongekwalificeerde schoolverlaters die 6 maanden na het verlaten van de schoolbanken nog geen enkele werkervaring hebben opgedaan (J-IBO).
 • In het kader van de diversiteitsplannen moet remediëring van ongekwalificeerde uitstroom mogelijk worden, gezien het aandeel van allochtone jongeren in de ongekwalificeerde uitstroom.
 • De aanpak van de ongekwalificeerde uitstroom is een prioriteit in de grootstedelijke problematiek. In overleg met sociale partners en de betrokken steden moet hiertoe een gezamenlijke aanpak uitgewerkt worden waarin ook sterk ingezet wordt op het bereiken van allochtone jongeren.