Ruimte voor elk Talent: inzetten op competentie- en loopbaanbeleid

Op Europees vlak worden een aantal bakens uitgezet voor het uitwerken en ontwikkelen van een Vlaams competentie –en loopbaanbeleid:

  • Het Brugge communiqué (pdf / 0.29 MB) zet de strategische lange termijn doelstellingen voor Europese samenwerking op het vlak van beroepsonderwijs en – opleiding uiteen voor het volgende decennium (2011 – 2020). Het vormt eveneens een pakket van doelstellingen en acties om de kwaliteit van beroepsopleiding en - onderwijs te verbeteren.
  • Europa 2020 is de groeistrategie van de EU voor de komende 10 jaar. De EU moet een slimme, duurzame en inclusieve economie worden in een snel veranderende wereld. Dit betekent dat de EU en de EU-landen samen moeten werken aan meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en meer sociale samenhang.
  • De EU wil met het kerninitiatief "nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen"
    • beter inspelen op de toekomstige vraag naar vaardigheden
    • het aanbod van vaardigheden en de vraag op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen
    • de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt overbruggen.

Het loopbaanakkoord dat in februari 2012 werd afgesloten tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners, wil dit mee ondersteunen. Met dit akkoord wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams regeerakkoord 2009-2014 om de ontwikkelingen die ingezet zijn voor een loopbaanbeleid verder te zetten. Dat stelt mensen in staat hun loopbaan proactief op te pakken en hun loopbaan sterker te maken. Via dit loopbaanakkoord geeft Vlaanderen een extra impuls om, ook in economisch moeilijke tijden, de hervormingsmotor draaiende te houden en de afgesproken doelstellingen na te komen. De maatregelen tonen aan dat de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners belang hechten aan een strategie die groei en jobs op de voorgrond plaatst. Een goed uitgebouwd competentie- en loopbaanbeleid wil verschillende doelstellingen waarmaken: meer mensen aan het werk, competenties van mensen zichtbaar maken en ontwikkelen, haalbare en leefbare jobs en de juiste persoon op de juiste job. Enkel zo kunnen we een duurzame en innovatieve groei realiseren.

Op dit onderdeel van de website vind je verder ook meer informatie over:

De monitoring van het competentiebeleid kan je terugvinden in de rubriek Cijfers, meer bepaald vind je daar cijfers over de deelname aan permanente vorming, vroegtijdige schoolverlaters, opleidingen in ondernemingen, individuele beroepsopleiding (IBO) en werkervaring voor werkzoekenden, enz.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43