Armoede

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.

Deze definitie wordt door J. Vranken (2008) in een theoretisch raamwerk geplaatst waarin vier dimensies spelen: tijd, hoogte, breedte en diepte. De dimensie tijd omvat generatiearmoede en de daaraan verbonden intergenerationele bestendiging, naast in- en uitstroom. De dimensie ‘hoogte’ wordt gelinkt aan de omvang van de armoede (aantallen armen, aantal personen die uitsluiting ervaren, de armoedekloof). Binnen de dimensie ‘breedte’ wordt het multiaspectuele karakter van armoede belicht. Net de veelheid van domeinen waarbinnen uitsluiting zich kan voordoen, maakt de eigenheid van armoede uit. Een laatste dimensie, diepte, verklaart de laatste zin uit de definitie. Personen in armoede hebben hulp nodig om de kloof te overbruggen. Thema’s als dienstverlening, acties armoedebestrijding en het belang van participatie en emancipatie situeren zich binnen deze dimensie.

Arbeidsparticipatie is een belangrijke hefboom bij de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, een middel ook om als persoon erbij te horen in de samenleving. Dit zijn belangrijke kernsaspecten van volwaardig burgerschap, een centraal streven van onze samenleving en ons beleid dat vertrekt vanuit het empowermentidee. Vandaar het belang om werkzoekende armen op een gepaste wijze te kunnen activeren tot werk. De laatste jaren zijn heel wat studies verschenen over de activering van maatschappelijk zwakkere groepen en in het bijzonder van mensen in armoede. Daaruit blijkt dat de tewerkstelling van die kwetsbare groepen die ook niet-arbeidsgerelateerde problematieken hebben, een bijzondere methodische en iteratieve aandacht vraagt. Dit, zowel op individueel vlak als op het vlak van organisaties, de bredere samenleving als het beleid.

Studiedag ‘Activering in armoedesituaties en Empowerment'

De Vlaamse Minister van werk, onderwijs en vorming, gaf aan het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA)-K.U.Leuven de opdracht om een geïntegreerde visie en theoretisch kader uit te werken met betrekking tot activering van maatschappelijk kwetsbare groepen, in het bijzonder mensen die in armoede leven. Het onderzoeksrapport van het HIVA werd voorgesteld op 24/03/2009. De presentaties en het volledige rapport staan online.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43