Arbeidsmigratie

De Vlaamse overheid streeft naar een betere match tussen de vraag op de Vlaamse arbeidsmarkt en het arbeidsaanbod van migranten.

Enerzijds vormen de moeilijk controleerbare internationale migratiestromen een grote uitdaging voor het beleid: vele migranten vinden niet of erg moeizaam hun weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Anderzijds biedt vraaggestuurde migratie een mogelijke oplossing voor de nood aan arbeidskrachten, die onvoldoende voorradig zijn op onze eigen arbeidsmarkt.

Europa staat voor nieuwe uitdagingen rond (arbeids)migratie. Verdere mondialisering, veranderende internationale migratiestromen, de uitbreiding van de EU, de demografische evolutie in vele Europese landen – het zijn maar enkele van de uitdagingen waar het migratiebeleid de komende jaren voor staat.

Ook Vlaanderen moet op korte termijn in internationaal perspectief een geactualiseerde strategische visie ontwikkelen op arbeidsmigratie. Deze visie moet rekening houden met de internationale evoluties en aandacht hebben voor uiteenlopende aspecten zoals:

  • de Belgische verblijfsreglementering,
  • het Vlaamse inburgeringsbeleid,
  • de reglementering betreffende toegang tot de arbeidsmarkt,
  • de problematiek van bemiddeling, uitzendarbeid en terbeschikkingstelling..

De overheid besteedt aandacht aan de toeleiding van migranten naar de arbeidsmarkt met het Vlaamse inburgeringsbeleid.

De tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België wordt geregeld via arbeidskaarten en –vergunningen. Deze kan je aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie. Het departement volgt de uitreiking van arbeidskaarten en –vergunningen op en trekt beleidsconclusies. Contact en openingsuren vind je hier

Het departement coördineert de deelname van de Vlaamse overheid aan het project LIMOSA , het ‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie’.