Activerend herstructureringsbeleid

Algemeen

In het Vlaamse (en Federale) activerend herstructureringsbeleid staat  het stimuleren van herintrede van ontslagen werknemers centraal.

In Vlaanderen voeren partnerschappen van diverse actoren (ondernemingen, sociale partners, publieke en private arbeidsbemiddelaars, sectorfondsen, …) het activerend herstructureringsbeleid uit onder regie van de VDAB.

De belangrijkste instrumenten zijn:

  • actieve sociale begeleidingsplannen gericht op een soepele overgang van werk naar werk;
  • tewerkstellingscellen voor actieve begeleiding en outplacement;
  • het Sociaal Interventiefonds dat tussenkomt in geval van onvermogendheid van de onderneming of bij faillissement
  • de regionale toetsing.

De concrete beleidsinstrumenten

Het Generatiepact bepaalde dat ondernemingen die naar aanleiding van een collectief ontslag opteren voor een verlaging van de brugpensioenleeftijd, verplicht zijn om een begeleidingsplan op te maken voor de getroffen werknemers en een tewerkstellingscel op te richten. De federale Economische Herstelwet van 27 maart 2009 en haar uitvoeringsbesluit van 22 april 2009 breidt de verplichting tot oprichting van een tewerkstellingscel, outplacementaanbod en regionale toetsing uit tot alle collectieve ontslagen voor werkgevers met meer dan 20 werknemers. Dit onafhankelijk van het feit of zij al dan niet beroep doen op het systeem van brugpensioen op vervroegde leeftijd.

De sociale begeleidingplannen bij herstructurering worden eerst voor advies voorgelegd aan de regionale Minister van Werk, die de plannen beoordeelt op hun activerend karakter (bv. is er sprake van een individueel begeleidingsaanbod; wordt voor -45 jarigen 30 uur gedurende 3 maand en voor +45 jarigen 60 uren gedurende 6 maand outplacement aangeboden (federale minimumnormen); gaat het om actieve bemiddeling, enz...). Dit is de zogenaamde Regionale Toetsing. In overleg met de Vlaamse sociale partners werd een toetsingskader vastgelegd voor die beoordeling.

De tewerkstellingscellen (link maken naar http://www.vdab.be/hraanbod/tewerkstellingscel.shtml) zien toe op de concrete uitvoering van de begeleidingsmaatregelen uit het herstructureringsplan, waken over het outplacementaanbod en verzorgen de inschrijving van de werknemers in de tewerkstellingscellen. In Vlaanderen kregen 30 sociale interventieadviseurs van de VDAB de opdracht om die cellen te coördineren. Voor relatief kleine herstructureringen zijn er sinds 2007 12 overkoepelende permanente tewerkstellingscellen actief.

Het Sociaal Interventiefonds financiert de outplacementbegeleiding van ontslagen werknemers bij bedrijven die naar aanleiding van onder meer een faillissement, een gerechtelijk akkoord of moeilijkheden zelf niet (meer) over de nodige financiële middelen beschikken. Naar aanleiding van de werking van het Sociaal Interventiefonds hebben zich een aantal ‘inspirerende praktijken’ ontwikkeld van kwaliteitsvolle outplacementbegeleiding, die werden samengevoegd in de gedragscode (pdf).

Om werkgevers en werknemersafgevaardigden doorheen de complexe regelgeving van herstructureringen te gidsen werd het draaiboekWegwijs Herstructureringen” ontwikkeld. Je kan hier de elektronische versie van het complete draaiboek consulteren en downloaden. Het draaiboek biedt een overzicht van alle wettelijke bepalingen en procedures, die gevolgd moeten worden bij een herstructurering of faillissement. Om kwaliteit van de begeleiding bij outplacement beter te garanderen werd sinds oktober 2010 via de certificering, een kwaliteitslabel voor outplacementkantoren, ingevoerd. Vermits outplacement in Vlaanderen gelijk wordt gesteld met de preventieve sluitende aanpak, hebben alle werkzoekenden, of zij nu begeleid worden door private outplacement kantoren of door de VDAB, recht op een gelijkwaardige begeleiding. Het CERTO (certificeringorgaan outplacement) is een publiek – private samenwerking tussen Federgon en de VDAB. Het reikt op basis van een gedragscode certificaten uit aan outplacementkantoren en het zorgt voor een gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen de VDAB en de outplacementkantoren in het geval van outplacement bij collectief ontslag. Hier vindt u link naar de lijst met gecertificeerde kantoren.

Contact

Afdeling Beleid

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Straat + nr: 
Koning Albert II-laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 09 43