Activering: een sluitend maatpak voor elke werkzoekende

Vervroeging curatieve aanpak – oriënterende trajectbegeleiding

In het WIP hebben de sociale partners en de Vlaamse regering duidelijke engagementen genomen naar het bestrijden van langdurige werkloosheid.

Van bij hun inschrijving worden werkzoekenden, via het sluitend maatpak van de VDAB, begeleid in hun zoektocht naar werk. Zo vermijden we dat werkzoekenden hun band met de arbeidsmarkt verliezen en verzinken in de langdurige werkloosheid. Maar ook nadien willen we werkzoekenden blijven ondersteunen.

Momenteel wachten we met deze ‘curatieve aanpak’ voor langdurige werkzoekenden tot 2 jaar na dienstverlening. Maar zeker voor jonge werkzoekenden is dat geen optie. Met het WIP bouwen we een nieuw evaluatiemoment in voor alle werkzoekenden tot 30 jaar die het afgelopen jaar geen begeleiding door de VDAB of een partner meer hebben gekregen. Oorspronkelijk werd het evaluatiemoment voor werkzoekenden tot 50 jaar behouden na 2 jaar. Sinds 1 juli werd ook dit vervroegd tot 1 jaar.

Op dat moment voorzien we screening en evaluatie en zorgen we voor een toeleiding naar het meest passende en geschikte traject. Dit zijn de zogeheten oriënterende trajecten. Dit kan gaan om (meer intensieve) ondersteuning van bemiddeling, sollicitatietraining, jobclub, een nieuwe competentieversterking, een oriëntatiecentrum met (her)oriëntatie en screening maar ook een werkervaring of een nieuwe vorm van intensieve begeleiding in de vorm van werk@teliers behoort tot de mogelijkheden.

In 2010 en 2011 voorzien we jaarlijks bijna 4 miljoen euro bijkomende middelen om deze begeleiding mogelijk te maken. Hierin is ook een investering van ongeveer 1,7 miljoen euro (op jaarbasis) vanuit het Europees sociaal Fonds (ESF) inbegrepen. Op 1 december 2010 zijn  de oriënterende trajecten gestart. De potentiële doelgroep op jaarbasis wordt geraamd op ca. 16.500 werkzoekenden. Het aantal trajecten is evenwel niet vooraf bepaald en zal afhangen van het aanbod in de projecten.

 

Werk@teliers voor jonge werkzoekenden

Met de werk@teliers voor jonge werkzoekenden wordt een nieuwe maatregel gelanceerd. De doelgroep zijn werkzoekenden jonger dan 25 jaar die minstens een jaar werkzoekend zijn en die wel een bemiddelbaar profiel hebben maar door de recessie toch niet op de arbeidsmarkt instromen.

De werkateliers worden toegevoegd aan de reeds bestaande maatregelen zoals bemiddelings- en begeleidingsacties, opleidingsmodules, jobclub, werkervaring,…

In 2010 en 2011 voorzien we hiervoor in totaal 2,4 miljoen euro bijkomende middelen, waarvan 800.000 euro ESF-inbreng. De werk@teliers startten op 1 november en zijn tot en met eind 2012 operationeel.

De werk@teliers zullen worden geconcentreerd in Antwerpen, Gent en het Limburgse mijngebied, de steden en gemeenten waar de jeugdwerkloosheid het sterkst is toegenomen.

De werkateliers kenden een moeilijke opstart door problemen in toeleiding onder meer omwille van de snellere verbetering van de conjunctuur. De doelgroep werd vanaf 1 juli ’11 verruimd naar jongeren die ofwel:

  • minstens 6 maanden werkzoekend zijn en geen passend aanbod van VDAB hebben gehad en die ten gevolge van de recessie niet op de arbeidsmarkt instromen maar wel een bemiddelbaar profiel hebben.”
  • die volgens hun werkzoekendendossier enkel beroepen ambiëren die slechts geringe kansen op tewerkstelling bieden. De Raad van Bestuur van de VDAB is bevoegd voor het bepalen van deze beroepen.

Werkervaring voor werkzoekenden tussen 1 en 2 jaar

Begin 2009 werd het programma werkervaring in een nieuw kleedje gestoken. Via begeleiding en opleiding op de werkvloer verwerft de deelnemer voldoende ervaring om de brug van werkloosheid naar reguliere tewerkstelling te maken. Nieuw is dat alle deelnemers een evenwaardige begeleiding krijgen, ongeacht de organisatie waar de werkervaring wordt opgedaan, alsook 6 maanden nazorg na het beëindigen van het programma.

In het WIP werd in totaal 5,1 miljoen euro voorzien voor 260 VTE bijkomende werkervaringsplaatsen voor de periode van 1 jaar. De plaatsen worden opengesteld voor werkzoekenden die minstens 1 jaar werkzoekend zijn. Op 12 maart keurde de Vlaamse Regering deze aanpassing van de doelgroep goed (zie daarover het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf / 0.01 MB) van 12 maart 2010). Het aandeel van de doelgroep onder de werkzoekenden bepaalt de regionale verdeling.

Na de oproep naar bestaande promotoren werden volgende bijkomende plaatsen toegekend:

Antwerpen
64,8
Kempen
1,6
Mechelen
2,5
Limburg
37,8
Gent en Gentse Rand
16
Meetjesland & Leiestreek
1,8
Waas en Dender
11
Zuid-Oost-Vlaanderen
25,4
Halle-Vilvoorde
15,5
Leuven
1,5
Brugge
2
Westhoek
1
Zuid-West-Vlaanderen
7
 
187,9

In totaal werden 187,9 VTE plaatsen toegekend. De contracten lopen tot 31/12/11.

Een sluitend vervolgtraject na outplacement

Met ondersteunende diensten van outplacement, loopbaanbegeleiding en competentieversterking beschermen we jobmobiliteit. Voor slachtoffers van de crisis is het belangrijk dat zij snel naar een andere baan begeleid worden en niet in de werkloosheid terecht komen We investeren daarbij in een betere kwaliteit van de begeleiding bij outplacement via de certificering, een kwaliteitslabel voor outplacement kantoren. De uitvoering van de certificering kent enige vertraging. De eerste certificaten worden in juni uitgereikt (i.t.t tot de aanvankelijke planning van maart). Het is de bedoeling een zo effectief mogelijk outplacement uit te bouwen.

Wanneer het outplacement (dan) toch niet-succesvol blijkt te zijn, nl. geen uitstroom naar werk nà outplacement, volgt voortaan een verplicht vervolgtraject bij VDAB (uitzondering wordt gemaakt voor de 52-plussers conform het VESOC-akkoord: Samen op de bres voor 50+ (pdf)). Werknemers die een langere begeleiding nodig hebben krijgen zo de verdere noodzakelijke ondersteuning in hun zoektocht naar werk. De invoering van de vervolgtrajecten is voorzien voor 01/07/2010.

Er worden voor 2010 ongeveer 2.600 vervolgtrajecten geraamd na het beëindigen van de outplacementbegeleiding. Principes van het vervolgtraject zijn:

  • een aansluitende overdracht van het outplacementkantoor naar VDAB via een gestandaardiseerd rapport met de ondernomen acties tijdens de outplacementbegeleiding en een competentiebilan voor elk jobdoelwit van de werkzoekende.
  • een exitgesprek aansluitend op einde van het outplacementcontract ter bepaling van het vervolgtraject (lichte bemiddeling, intensief bemiddelingstraject, intensief begeleidingstraject).
  • het vervolgtraject wordt door de consulent, in overleg met de werkzoekende bepaald.
  • de werkzoekende is verplicht om actief mee te werken aan het afgesproken vervolgtraject (uitzondering de 52-plussers nav het VESOC-akkoord: Samen op de bres voor 50+).

Het totale beschikbaar budget voor activerend herstructureren bedraagt 2,2 miljoen in 2010 en 2,3 miljoen in 2011. Hierin is telkens een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit het ESF inbegrepen.