Recente wijzigingen ivm reglementering arbeidskaarten

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 (Belgisch Staatsblad 13 februari 2015) tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De wijziging van de loonindexering voor arbeidskaarten B in categorieën hooggeschoolde (art.9,6° van KB9/6/1999), leidinggevende (art.9,7°), schouwspelartiest (art.9,15°) en voor de voorlopige arbeidsvergunning in het kader van Europese blauwe kaart (art.15/1 tot art 15/4).
 

Opgelet: nieuw adres voor de Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie Oost-Vlaanderen (sinds 23 april 2014):

 

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie Oost-Vlaanderen
VAC Gent
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 60
9000 Gent
Tel. 09 276 18 50 / Fax 09 276 18 55  
E-mail: arbeidskaart.gent@vlaanderen.be.

Jaarrapport en jaarcijfers 2013 beschikbaar: download hier (31 maart 2014)

Einde overgangsmaatregelen Roemenen en Bulgaren

De looptijd van de overgangsmaatregelen met betrekking tot de beperkingen op het vrije verkeer van werknemers en de vrije toegang tot de Belgische arbeidsmarkt voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië eindigt op 31/12/2013. Dit impliceert dat vanaf 1 januari 2014 de verplichting voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië tot het voorafgaand verkrijgen van een arbeidskaart vervalt.

Wijzigingen inzake de vrijgestelde categorieën

Op 26 juli 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB waarbij een aantal bepalingen in art. 2, art. 17 en art. 38 ter worden gewijzigd. Dit houdt o.a. een aantal wijzigingen inzake de vrijgestelde categorieën in. Zo wordt er vanaf nu uitdrukkelijk verwezen naar het type verblijfsdocument waarover men dient te beschikken om vrijgesteld te zijn op basis van gezinshereniging met een Belg of Unieburger. Verder wordt er ook melding gemaakt welke vrijstellingen van toepassing zijn op welbepaalde nieuwe EU-onderdanen en diens familieleden.
Het betreffend KB vind je hier.

Toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië - 1 juli 2013

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013 is het besluit verschenen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van de Republiek Kroatië.

Ten aanzien van onderdanen uit Kroatië werden met ingang van 1 juli 2013 dezelfde voorwaarden gehanteerd als deze die inmiddels van toepassing waren voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië. (lees meer)

Dit impliceert dat de eventuele tewerkstelling in België van onderdanen uit deze lidstaat dus tot 30 juni 2015 onderworpen is aan de verplichting van het voorafgaand bekomen van een arbeidskaart.

Europese blauwe kaart

In het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2012 zijn de besluiten verschenen die de Europese Richtlijn 2009/50 van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan in de Belgische regelgeving implementeren

De Europese blauwe kaart is binnen de context van de Belgische regelgeving een verblijfstitel welke de bezitter (onder bepaalde voorwaarden) machtigt tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk, en welke hem gelijktijdig het recht geeft om er te werken. In dit ene document worden zowel het recht op verblijf als het recht op tewerkstelling geïncorporeerd. (lees meer)

Werknemers Buitenlandse Nationaliteit

Terug naar startpagina Werknemers buitenlandse nationaliteit

Contact en openingsuren