Ondersteuningsinstrumenten

Duurzame tewerkstelling in de sociale economie realiseer je niet alleen door loon- en omkaderingspremies toe te kennen of een rugzak mee te geven met de werknemer. Het vraagt ook engagementen en expertise naar methodiek, management, doelgroepenbeleid, innovatie, enz van ondernemingen. Verwerving en behoud van die expertise is niet vanzelfsprekend in een steeds sneller evoluerende samenleving en economie. Ondersteuning is noodzakelijk om te komen tot een socialere economie.

Het ondersteuningsaanbod wordt momenteel omgevormd op basis van de noden van sociale ondernemers en met het oog op de ondersteuning van innovatie in de sociale economie. Hierbij staan de woorden complementariteit en maatschappelijke meerwaarde centraal. Deze hervorming sluit aan op de vereenvoudiging van de werkvormen binnen de sociale economie tot twee pijlers (maatwerk en lokale diensten) en de bepalingen binnen het Vlaamse Regeerakkoord.

Alle instrumenten en maatregelen worden meegenomen in deze oefening: de adviesbureaus, de startcentra, Trividend, het sociaal investeringsfonds, het fonds ter bevordering van de sociale economie, het Vlaams Overleg Meerwaardeneconomie, de ondersteuning van de verschillende koepelorganisaties, de VIPA-regelgeving, de activiteitencoöperaties, de verschillende bedrijfsconsulenten (op vlak van economische ondersteuning, tewerkstellingsmaatregelen, diversiteit, …), ondersteuners van lokale besturen en de ondersteuning op vlak van kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

 

Contact

Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen - Ondersteuningsinstrumenten

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Contactpersoon: 
Dienst Sociale Economie en Duurzaam Ondernemen
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 43 52