Onderzoek

Actueel - Nieuws

03/11/2016: Nieuwe VIONA-projectoproep voor beleidsgericht wetenschappelijk arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft een nieuwe VIONA-projectoproep goedgekeurd.

Het betreft een studieopdracht rond de topic ‘Wijzigingen in jobs, vacatures en vaardigheden’.

De onderzoeksinstellingen hebben tot woensdag 23 november 2016 om 14u de tijd om hun voorstellen in te dienen. Meer info (pdf / 0.55 MB)

 

01/08/2016: Nieuwe VIONA-projectoproep voor beleidsgericht wetenschappelijk arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk en de Vlaamse minister bevoegd voor Inburgering hebben een nieuwe VIONA-projectoproep goedgekeurd:

Het betreft één O&O-opdracht (VIONA-leerstoel) rond de topic ‘Migratie, Integratie en Arbeidsmarkt’.

De onderzoeksinstellingen hebben tot vrijdag 7 oktober 2016 om 12u de tijd om hun voorstellen in te dienen. Meer info

 

15/07/2016: Twee nieuwe VIONA-projectoproepen voor beleidsgericht wetenschappelijk arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft twee nieuwe VIONA-projectoproepen goedgekeurd:

Het betreft één O&O-opdracht (VIONA-leerstoel) en één studieopdracht (SO) rond de volgende topics:

  • O&O-opdracht ‘Leerstoel Arbeidsmarktdynamiek’
  • Studieopdracht ‘De Vlaamse deeleconomie onderzocht’

De onderzoeksinstellingen hebben tot vrijdag 23 september 2016 om 17u de tijd om hun voorstellen in te dienen. Meer info omtrent de twee nieuwe VIONA-oproepen.

11/12/2015: Goedkeuring van drie nieuwe VIONA-projecten

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan de volgende drie nieuwe VIONA-projectvoorstellen:

27/11/2015: Nieuw Steunpunt Werk gaat op 1 januari 2016 van start.

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse Regering het Steunpunt Werk goed voor de periode 2016-2020.

Het Steunpunt Werk zal zich ontwikkelen als een kenniscentrum dat wetenschappelijke expertise opbouwt inzake beleidsmonitoring en analyse van de arbeidsmarkt om het Vlaamse arbeidsmarktbeleid te ondersteunen en te oriënteren. De opdrachten van het Steunpunt Werk hebben onder meer betrekking op de ontwikkeling van indicatoren, gestructureerde tijdreeksen, projectiemodellen en simulatietools voor de voorbereiding, monitoring en evaluatie van het arbeidsmarktbeleid. Daarnaast zal het Steunpunt Werk zich ook toeleggen op de analyse van de Vlaamse arbeidsmarkt en de benchmarking in een Europees vergelijkend perspectief. Bovendien continueert het Steunpunt Werk de draaischijffunctie voor het verspreiden van arbeidsmarktinformatie en de expertiserol met betrekking tot de ontwikkeling en de ontsluiting van voor het arbeidsmarktbeleid relevante databanken.

Het Steunpunt Werk zal in belangrijke mate verder bouwen op de realisaties, projecten en activiteiten van de monitoringunit (Centre of Expertise for Labour Market Monitoring, CELM) van het huidige Steunpunt Werk en Sociale Economie. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor nieuwe beleidsaccenten en wordt een nauwe betrokkenheid bij de beleidscyclus voorzien waardoor er optimaal kan ingespeeld worden op de ondersteuningsbehoeften van de Vlaamse overheid.

Het Steunpunt Werk wordt als kenniscentrum ingebed in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en staat onder leiding van prof. dr. Luc Sels. Wim Herremans neemt de rol van coördinator van het Steunpunt op. 

29/5/2015: Goedkeuring van twee nieuwe VIONA-projecten

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan de volgende twee nieuwe VIONA-projectvoorstellen:

12/02/2015: NIEUW VIONA-logo

Na 20 jaar VIONA werd op het WSE-Arbeidsmarktcongres van 11 februari 2015 het NIEUWE LOGO van het VIONA-programma voorgesteld.

Viona logo

5/12/2014: Goedkeuring van drie nieuwe VIONA-projecten

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan de volgende drie nieuwe VIONA-projectvoorstellen:

1/10/2014: Goedkeuring van een nieuw VIONA-project

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan het volgende nieuwe VIONA-projectvoorstel:

7/2/2014: Goedkeuring van twee nieuwe VIONA-projecten

De Vlaamse minister bevoegd voor Werk heeft zijn principiële goedkeuring verleend aan de volgende twee nieuwe VIONA-projectvoorstellen:

 

Vlaams programma strategisch arbeidsmarktonderzoek (VPSA) 

Begin 2007 werd een nieuw model voor strategisch arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen operationeel: het “Vlaams Programma Strategisch Arbeidsmarktonderzoek”.
Naar aanleiding van een nieuwe oproep voor de steunpunten beleidsrelevant onderzoek in 2011 (die onder meer leidde tot de erkenning van het nieuwe Steunpunt WSE), werd het model voor strategisch arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen (VPSA) begin 2012 hertekend.

Onder de adviserende bevoegdheid van de Stuurgroep VIONA en de Stuurgroep Steunpunt WSE (voorheen de Stuurgroep Strategisch Arbeidsmarktonderzoek) en de ondersteunende en coördinerende rol van het departement Werk en Sociale Economie (WSE) lopen twee initiatieven, die complementair aan elkaar worden uitgebouwd:

  • het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma en
  • het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE).

Verder wordt ook onderzoek betreffende de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen en ander relevant strategisch arbeidsmarktonderzoek maximaal ontsloten binnen het Vlaamse programma.
 

Het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma   

Het Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering, kortweg VIONA, is een onderzoeksnetwerk dat in 1994, op initiatief van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners, werd uitgebouwd ter bevordering van het strategische arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen.
Vanaf 2007 wordt de focus van VIONA gelegd op concrete vraagstukken met betrekking tot het actuele werkgelegenheidsbeleid. Ook arbeidsmarktvraagstukken met beleidsrelevantie op langere termijn kunnen worden opgenomen (voor zover het Steunpunt WSE deze niet kan opnemen binnen het kader van haar beheersovereenkomst).

De Stuurgroep VIONA staat in voor de inhoudelijke sturing van het VIONA-programma en  lanceert doorheen het jaar meerdere projectoproepen voor studieopdrachten of onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten met het oog op wetenschappelijke ondersteuning van het werkgelegenheidsbeleid. Die opdrachten zijn complementair aan de opdrachten die het Steunpunt WSE opneemt.
De projectoproepen in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma worden beheerd door het departement Werk en Sociale Economie. De minister bevoegd voor Werk, de heer Philippe Muyters, keurt - rekening houdend met het advies van de Stuurgroep VIONA - de VIONA-oproepen en -projecten goed.
 

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE)    

Het Steunpunt Werk en Sociale Economie (2012-2015) is een interuniversitair en interfacultair consortium bestaande uit de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Antwerpen, de Antwerp Management School en de Universiteit Gent en is door de Vlaamse Regering erkend als beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend steunpunt. Het Steunpunt WSE is een kenniscentrum dat expertise opbouwt en ter beschikking stelt over de thema’s werk, arbeidsmarkt en sociale economie. Het bundelt de kennis over deze thema’s en breidt ze uit door middel van eigen onderzoek.
Het Steunpunt Werk en Sociale Economie bestaat uit vier onderzoekscentra, waarvan één instaat voor de uitbouw van de monitoring van de Vlaamse arbeidsmarkt en de drie andere zich specifiek richten op onderzoek van een bepaald thema gerelateerd aan werk, arbeidsmarkt en sociale economie:
1) het Expertisecentrum Arbeidsmarktmonitoring (Centre of Expertise for Labour Market et Monitoring, CELM)
2) het Centrum voor Loopbaanonderzoek (Centre for Career Research, CCR)
3) het Onderzoekscentrum Activerend Arbeidsmarktbeleid (Centre for Research on Active Labour Market Policies, CALP)
4) het Onderzoekscentrum Sociale Economie (Social Economy Research Centre, SERC)

Het Steunpunt WSE probeert zoveel mogelijk onderzoek te baseren op beschikbare databanken en speelt zo een belangrijke rol bij de ontsluiting van momenteel in het arbeidsmarktonderzoek onderbenutte databanken.
De wederzijdse rechten en plichten, het werkingskader en de verdere afspraken met het Steunpunt WSE zijn vervat in een beheersovereenkomst (pdf / 0.18 MB) afgesloten tussen het Steunpunt WSE en de Vlaamse ministers van Werk, van Sociale Economie en van Wetenschap namens de Vlaamse Regering. De operationele doelstellingen van het Steunpunt voor de volgende jaren worden uitgewerkt in een Meerjarenplan en verder geconcretiseerd in jaarplannen:

 

Contact

Voor verdere info over het onderzoeksprogramma kan je steeds terecht bij het departement voor Werk en Sociale Economie die het secretariaat van de Stuurgroep waarneemt en de coördinatie van het onderzoeksprogramma verzorgt:

 

Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Stuurgroep VIONA
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
Coördinatie-secretariaat:
Johan Troch: 02-553.44.18
Kim Verhoeven: 02-553.43.41
E-mail : viona@vlaanderen.be